• ASIL İŞVERENİN İŞYERİNDE İHALE ALAN YENİ ALT İŞVEREN YANINDA ÇALIŞMASNIN SÜRMESİ

         
   
  YARGITAY
  7. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2014/9594
  2014/19297
  22.10.2014
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK. /2,57
  1475 S. İşK/14
     
  • ASIL İŞVERENİN İŞYERİNDE İHALE ALAN YENİ ALT İŞVEREN YANINDA ÇALIŞMASNIN SÜRMESİ
  • İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVAM EDİYOR OLMASI
  • FESHE BAĞLI HAKLARIN İSTENİLEMEYECEĞİ
  •  
   
  ÖZETİ SGK hizmet cetveline göre  davacı 10.01.2012 tarihinde davalı Muratpaşa Belediyesinin  alt işvereninde, yani davalı işyerinde çalışmaya devam etmiştir. Dava tarihinde de  davalı asıl işverenin işyerinde ihaleyi alan yeni alt işverenin yanında çalışmaya devam etmektedir. Dava tarihi itibarıyla davacının iş akdi devam edip, ortada bir  fesih bulunmadığından, mahkemece feshe bağlı haklar olan kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti alacağı isteklerinin reddine karar vermek gerekirken, kabulüne karar verilmiş olması hatalı olup bozma nedenidir.
   
   
       
               

  Dava Türü       : Alacak
              Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davacı vekili ve davalı Muratpaşa Belediyesi vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
              1- Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacının tüm, davalı Muratpaşa Belediye Başkanlığı'nın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,
              2-Davacı, davalı Muratpaşa Belediye Başkanlığı'nın işyerinde  09.08.2007 tarihinden 02.01.2013   tarihleri arasında davalı belediyenin alt işverenlerinde temizlik görevlisi olarak çalıştığını,  iş akdinin davalı tarafından ihale bittiği gerekçesi ile haksız   olarak feshedildiğini bildirerek kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti alacaklarının tahsilini talep etmiştir.
              Davalılar davanın reddini istemiştir.
              Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
              Taraflar arasında davacının iş akdinin haksız şekilde feshedilip edilmediği ve buna bağlı olarak davacının kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti alacağına hak kazanıp kazanmadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.
              Davacı davalı Muratpaşa Belediye'sine ait işyerinde alt işverenlerin yanında çalışmaktadır. Her ne kadar davacı 31.12.2011 tarihinde iş akdinin feshedildiğini iddia etmiş ise de, davalı belediyenin dosya arasında bulunan 22.02.2013 tarihli yazısı ve 09.07.2013 tarihli SGK hizmet cetveline göre  davacı 10.01.2012 tarihinde davalı Muratpaşa Belediyesinin  alt işvereninde, yani davalı işyerinde çalışmaya devam etmiştir. Dava tarihinde de  davalı asıl işverenin işyerinde ihaleyi alan yeni alt işverenin yanında çalışmaya devam etmektedir. Dava tarihi itibarıyla davacının iş akdi devam edip, ortada bir  fesih bulunmadığından, mahkemece feshe bağlı haklar olan kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti alacağı isteklerinin reddine karar vermek gerekirken, kabulüne karar verilmiş olması hatalı olup bozma nedenidir.
              SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalı Muratpaşa Belediyesi'ne iadesine, davacıdan harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına, 22.10.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ