• ASIL İŞVERENİN ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN KIDEM TAZMİNATINDAN SADECE KENDİ İŞYERİNDE GEÇEN KIDEM SÜRESİYLE SINIRLI OLARAK SORUMLU OLACAĞI

  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2016/6639
  2016/9889
  05.04.2016
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK. /2


   
     
  • ASIL İŞVERENİN ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN KIDEM TAZMİNATINDAN SADECE KENDİ İŞYERİNDE GEÇEN KIDEM SÜRESİYLE SINIRLI OLARAK SORUMLU OLACAĞI
  • ASIL İŞVEREN İŞYERİNDE ÇALIŞMANIN FESİHLE SONA ERMEMESİ NEDENİYLE ASIL İŞVERENİN İHBAR TAZMİNATI VE YILLIK İZİN ÜCRETİNDEN SORUMLU OLMAYACAĞI
   
  ÖZETİ   Dosya kapsamına göre, davacının, Ege Üniversitesi işyerinde alt işveren ......... Ltd. Şti. bünyesinde çalışmakta iken, bu şirketle organik bağ içinde bulunan ....... Yemek Ltd. Şti.'nin davacıyı Sağlık Bakanlığı işyerinde çalıştırmaya başlattığı, anılan şirketin ihale süresi sona ermesinden sonra ise, davacının, değişen taşeronlar bünyesinde Bakanlık işyerinde aralıksız çalışmaya devam ettiği ve iş sözleşmesinin bu işyerinde alt işveren işçisi olarak çalışmakta iken işverence feshedildiği, feshin haklı nedene dayandığının kanıtlanmadığı anlaşılmaktadır. 
  Anılan sebeplerle, davalı ... Üniversitesinin sorumlu olduğu çalışma süresi, 12.06.2001-12.04.2004 tarihleri arasıdır. Bu çalışma süresi ve 12.04.2004 tarihindeki ücret miktarı nazara alınarak hesaplanacak kıdem tazminatından davalı Üniversite sorumlu tutulmalıdır. Mahkemece bu yönün nazara alınmaması hatalı olmuştur. Davalı Üniversite işyerinde çalışılan dönem, fesihle sona ermediğinden, davalı Üniversitenin ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti taleplerinden bir sorumluluğu olmadığı açıktır. Mahkemece, bu davalı yönünden izin ücreti talebinin reddi isabetlidir. Ancak, ihbar tazminatı bakımından, sorumlu tutulması hatalı olmuş ise de, davalı Üniversitesinin temyizi olmadığından, bu yön bozma sebebi yapılamamıştır.
                 
   
       
               
  DAVA : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık izin ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davacı ve davalı ... avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Davacı vekili, müvekkili işçinin 11.06.2001 tarihinden itibaren davalı asıl işveren Ege Üniversitesine ait iş yerinde, değişen alt işverenler bünyesinde en son dava dışı .... Ltd. Şti. işçisi olarak çalışırken, alt işveren şirketin Sağlık Bakanlığına bağlı ...... Hastanesi yemek hizmet alım ihalesini kazanması üzerine bu kez asıl işveren Sağlık Bakanlığı iş yerinde yine ....... Ltd. Şti. bünyesinde çalışmasına devam ettiğini, çalışmasının değişen alt işverenler bünyesinde sürerken, iş sözleşmesinin haklı sebep olmaksızın işverence feshedildiğini, işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla çalışma ve genel tatil ücreti alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
  Davalı ... vekili, müvekkilinin ihale makamı olduğunu, yüklenici firmalar ile müvekkili kurum arasında asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunmadığını, işçilik alacaklarından yüklenici firmaların sorumlu olduğunu, alacak taleplerinin zamanaşımına uğradığını ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.
  Davalı ... vekili, müvekkilinin ihale makamı konumunda olup, dava konusu işçilik alacaklarından sorumluluğu bulunmadığını, alacak taleplerinin zamanaşımına uğradığını ileri sürerek, davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, bozma ilamına uyma kararı verilerek yapılan yargılama sonucunda, yazılı gerekçeyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 

  Kararı, davacı vekili ve davalı ... vekili temyiz etmiştir.
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının ve davalı ... Bakanlığının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 
  2-Somut olayda, davacı, davalı ... Üniversitesine ait iş yerinde çalıştığı son altişveren şirket olan ....... Ltd. Şti'nin, Sağlık Bakanlığına bağlı .... ...... Hastanesi yemek hizmet alım ihalesini kazanması üzerine, bu kez asıl işveren Sağlık Bakanlığı iş yerinde aralıksız çalıştığını ileri sürmektedir. Bozma ilamı doğrultusunda yapılan araştırma neticesinde, davacının 12.06.2001-12.04.2004 tarihleri arasında davalı asıl işveren Ege Üniversitesine ait işyerinde değişen alt işverenler bünyesinde çalıştığı, 12.04.2004-31.12.2009 tarihleri arasında ise, davalı asıl işveren Sağlık Bakanlığı işyerinde değişen alt işverenler bünyesinde çalıştığı anlaşılmaktadır. 
  Davacı işçinin, davalı asıl işveren Ege Üniversitesinde son çalıştığı altişveren şirket ....... Ltd. Şti. olup, davalı asıl işveren Sağlık Bakanlığı işyerinde ilk kez (12.04.2004 tarihinde) çalışmaya başladığı altişveren şirket ise ...... Yemek Ltd. Şti.'dir. Dairemizin bozma ilamında, davacının iddiası doğrultusunda, ...... Ltd. Şti. ile .......... Yemek Ltd. Şti. arasında organik bağ bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiği belirtilmiştir. Bozma sonrasında yapılan araştırmayla dosyaya celp edilen ticaret sicili kayıtlarının incelenmesinden, her iki şirketin bir dönem hakim paylı ortağının ve yetkilisinin aynı kişi olduğu, faaliyet alanlarının benzer olduğu ve dolayısıyla şirketler arasında organik bağ bulunduğu ortaya çıkmıştır. 
  Dosya kapsamına göre, davacının, Ege Üniversitesi işyerinde alt işveren ......... Ltd. Şti. bünyesinde çalışmakta iken, bu şirketle organik bağ içinde bulunan ....... Yemek Ltd. Şti.'nin davacıyı Sağlık Bakanlığı işyerinde çalıştırmaya başlattığı, anılan şirketin ihale süresi sona ermesinden sonra ise, davacının, değişen taşeronlar bünyesinde Bakanlık işyerinde aralıksız çalışmaya devam ettiği ve iş sözleşmesinin bu işyerinde alt işveren işçisi olarak çalışmakta iken işverence feshedildiği, feshin haklı nedene dayandığının kanıtlanmadığı anlaşılmaktadır. 
  Anılan sebeplerle, davalı ... Üniversitesinin sorumlu olduğu çalışma süresi, 12.06.2001-12.04.2004 tarihleri arasıdır. Bu çalışma süresi ve 12.04.2004 tarihindeki ücret miktarı nazara alınarak hesaplanacak kıdem tazminatından davalı Üniversite sorumlu tutulmalıdır. Mahkemece bu yönün nazara alınmaması hatalı olmuştur. Davalı Üniversite işyerinde çalışılan dönem, fesihle sona ermediğinden, davalı Üniversitenin ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti taleplerinden bir sorumluluğu olmadığı açıktır. Mahkemece, bu davalı yönünden izin ücreti talebinin reddi isabetlidir. Ancak, ihbar tazminatı bakımından, sorumlu tutulması hatalı olmuş ise de, davalı Üniversitesinin temyizi olmadığından, bu yön bozma sebebi yapılamamıştır. Fazla çalışma ve genel tatil ücreti taleplerinin ise, davaya karşı zamanaşımı savunması karşısında, zamanaşımına uğradığı anlaşıldığından, bu davalı yönünden reddi yerindedir. 
  Davalı ... Bakanlığının, işçinin diğer davalı ... işyerinde geçen çalışma süresinden sorumlu tutulması mümkün değildir. Davalı Bakanlık, sadece kendi işyerinde geçen çalışma süresi olan 12.04.2004-31.12.2009 tarihleri arasındaki dönemden sorumludur. Söz konusu çalışma süresi nazara alınarak, davalı Bakanlığın sorumlu olduğu, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı miktarları yeniden hesaplanmalıdır. Yıllık izin ücreti alacağı bakımından, itibar edilen bilirkişi raporunda, davacının Bakanlık işyerinde geçen çalışma döneminde tüm yıllık izin haklarını kullandığı kabul edilmiş ve mahkemece bu mütalaa doğrultusunda izin ücreti talebinin reddine karar verilmiş ise de, yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene ait olup, işveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır. Somut olayda ise, gerek bozmadan önce gerekse bozmadan sonra yapılan yargılamada, davacıya Bakanlık işyerinde geçen çalışmasında, izin hakkının kullandırıldığını gösterir yazılı bir delil sunulmamıştır. Bu halde, söz konusu dönemle ( 12.04.2004-31.12.2009) ilgili olarak, davacıya, hak kazandığı izin sürelerinin kullandırılmadığı kabul edilmeli ve hesaplanacak izin ücretinden davalı Bakanlık sorumlu tutulmalıdır. Fazla çalışma ücreti alacağı bakımından ise, mahkemece, davaya karşı zamanaşımı itirazı nazara alınarak 26.07.2006-31.12.2009 tarihleri arası için fazla çalışma ücreti hesaplanması ve hesaplanan tutara indirim uygulanarak ulaşılan sonuç miktarın davalı Bakanlık aleyhine hüküm altına alınması isabetli olmuştur. Genel tatil ücreti alacağına yönelik talebin değerlendirilmesine gelince, itibar edilen bilirkişi raporunda, çalışılan ve tatil yapılan günleri gösterir puantaj kayıtlarının nazara alındığı belirtilerek, 01.09.2008 tarihinden öncesi için hesaplama yapılmamıştır. Dosyaya sunulan bir kısım çalışma dönemine ilişkin puantajlarda genel tatil günü çalışmaları gösterilmiş ise de, genel tatil günü çalışması karşılığı ücretin ödendiğine dair delil bulunmamaktadır. Dolayısıyla, puantajlarda görünen genel tatil günü çalışmalarının karşılığının ödendiğinin kabul edilmesi hatalıdır. Ayrıca, söz konusu puantajların, 01.09.2008 tarihinden önceki tüm ayları eksiksiz şekilde kapsamadığı, bir çok aya ilişkin puantajın sunulmadığı da anlaşılmaktadır. Sunulan puantajların denetime elverişli şekilde incelenmesi gereklidir. Bu yönler ve davaya karşı zamanaşımı itirazı nazara alınarak, genel tatil ücreti alacağı yeniden değerlendirilmelidir. 
  Yukarıda yazılı sebeplerden kararın bozulması gerekmiştir. 
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 05.04.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ