• ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ MUVAZAYA DAYANMASA DA ASIL İŞVERENİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞUNUN GÖZETİLMESİNİN GEREKMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İş. K/2,18-21

  T.C
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2011/13797
  Karar No. 2012/6525
  Tarihi: 06.04.2012

  l ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ MUVAZAYA DAYANMASA DA ASIL İŞVERENİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞUNUN GÖZETİLMESİNİN GEREKMESİ

  ÖZETİ Kabule göre ise, dava konusu olayda asıl işveren Sağlık Bakanlığı ile alt işveren Gold Ltd. Şti. ilişkisinin muvazaalı olmadığı belirtilmesine rağmen davalı Bakanlık aleyhine açılan davanın reddine karar verilmesi, ayrıca işe başlatmamadan doğacak haklardan alt işveren ile birlikte asıl işveren Sağlık Bakanlığının birlikte müteselsilen sorumluluğuna karar verilmesi gerekirken sadece iş güvencesi tazminatı yönünden davalı Bakanlığın birlikte sorumluluğuna karar verilmiş olması hatalıdır.

  DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi C. Sarı İyisan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesini istemiştir.
  Davalı Sağlık Bakanlığı vekili; davanın husumet yönünden reddine karar verilmesini istemiştir.
   Davalı Gold Ltd. Şti. vekili ise; müvekkilinin davacı ile aralarında iş sözleşmesinin bulunmadığını belirterek husumet yönünden reddine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkemece, davalılar Sağlık Bakanlığı ile Gold Ltd. Şti. arasındaki hizmet alım sözleşmenin muvazaalı olmadığı, işe iade yönünden asıl işveren Sağlık Bakanlığı yönünden davanın reddine, Gold Ltd. Şti. yönünden davanın kabulüne, tazminat yönünden ise her iki davalı yönünden davanın kabulüne karar verilmiştir.
    Karar davacı vekili ile davalılardan Sağlık Bakanlığı ve Gold Ltd. Şti. vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
    Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davacının davalılardan Sağlık Bakanlığına bağlı hastanede alt işveren işçisi olarak çalışmakta iken iş sözleşmesinin sona erdirildiği anlaşılmaktadır. 
    Öncelikle davalı alt işveren ile asıl işveren davalı Sağlık Bakanlığı arasında bağıtlanmış olan hizmet alım sözleşmeleri ile son ihale belgeleri getirtilmeli, davacının son ihaleden önceki alt işverenin hangi şirket olduğu ve bu şirketin hizmet alım sözleşmesinin hangi tarihte sona erdiği, son ihalenin hangi tarihte yapıldığı ve son ihaleye dayanan hizmet alım sözleşmesinin hangi tarihte bağıtlandığı tespit edilmelidir.
  Davacının çalıştığı son alt işveren ile ihaleyi alan sonraki alt işveren arasında iş yeri devrinin bulunup bulunmadığı yönü üzerinde durulmalı, bunun için davacının son alt işveren nezdinde çalışan işçilerin sonraki alt işveren Gold Ltd. Şti. yanında çalışmalarına devam edip etmediği, bunların çoğunluk oluşturup oluşturmadığı saptanarak şayet yeni ihaleyi alan şirkette önceki alt işverenin işçilerinin çoğu çalıştırılmakta ise bu durum iş yeri devri olgusunun kabulünü gerektirdiği dikkate alınmalıdır.
    Belirtilen hususlar açıklığa kavuşturulduktan sonra son alt işveren şirket ile ihaleyi alan Gold Ltd. Şti. arasında iş yeri devri gerçekleşmiş ise davacının en son ihaleyi kazanan Gold Ltd. Şti.'ne ait iş yerine, iş yeri devri olamamış ise bu durumda davacının husumet tevcihinde yanılması nedeniyle davasını gerçek işvereni olan alt işverene yöneltmesi için süre verilerek taraf teşkili sağlandıktan sonra ihaleyi kaybetmiş olan alt işverene iadesine karar verilmeli ve işe başlatmamadan doğacak haklardan alt işveren ile birlikte asıl işveren Sağlık Bakanlığının birlikte müteselsilen sorumluluğuna karar verilmelidir.
    Yukarıda yazılı hususlar dikkate alınmadan eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde karar verilmiş olması hatalı olmuştur.
    Kabule göre ise, dava konusu olayda asıl işveren Sağlık Bakanlığı ile alt işveren Gold Ltd. Şti. ilişkisinin muvazaalı olmadığı belirtilmesine rağmen davalı Bakanlık aleyhine açılan davanın reddine karar verilmesi, ayrıca işe başlatmamadan doğacak haklardan alt işveren ile birlikte asıl işveren Sağlık Bakanlığının birlikte müteselsilen sorumluluğuna karar verilmesi gerekirken sadece iş güvencesi tazminatı yönünden davalı Bakanlığın birlikte sorumluluğuna karar verilmiş olması hatalıdır.
    SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 06/04/2012 gününde oy birliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ