• ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2014/31024
  2015/141
  13.01.2015
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK. /2 ,18-21

   
     
  • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ
  • İŞE İADEDEN VE İADENİN MALİ SONUÇLARINDAN HANGİ İŞVERENLERİN SORUMLU OLDUĞUNUN AÇIK VE NET OLRAK BELİRTİLMESİNİN GEREKMESİ
    ÖZETİ   Dosyada mevcut  davalılar arasında aktedilen hizmet alım sözleşmesi ve tanık beyanları birlikte değerlendirildiğinde , davalı şirketler  arasında   asıl ve alt işveren ilişkisinin varlığı açıktır. Bu nedenle,  mahkemece hüküm kısmında işe iadeden ve işe iadenin mali haklarından hangi davalının sorumlu olduğunun açık ve net bir şekilde belirtilmemesi hatalı olup  bozma nedenidir.


   
   
       
               
             
  DAVA :Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
              Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
              Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi E.Acar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
   
  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı, iş sözleşmesinin  işverence haksız feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalılar, davanın reddini istemiştir.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, feshin geçerli bir nedene dayanmadığı gerekçesi ile davanın kabulüne ve davacının işe iadesine karar verilmiştir.
  D) Temyiz:
  Kararı  davacı  ve davalı  taraflar temyiz etmiştir.
  E) Gerekçe:
  1- Dosyadaki yazılara , toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalıların tüm , davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının yerinde olmaması nedeni ile reddine,
              2- Davacı dava dilekçesinde davasını THY Teknik AŞ ile İtemsan Tem Güv Sis Taş İkr Hiz Tur Dış Tic Paz Ltd Şti'ne karşı yöneltmiş, mahkeme karar gerekçesinde taraflar arasındaki hukuki ilişkiyi belirtmemekle beraber hüküm kısmında her iki davalıyı da sorumlu tutacak şekilde karar vermiştir. Dosyada mevcut  davalılar arasında aktedilen hizmet alım sözleşmesi ve tanık beyanları birlikte değerlendirildiğinde , davalı şirketler  arasında   asıl ve alt işveren ilişkisinin varlığı açıktır. Bu nedenle,  mahkemece hüküm kısmında işe iadeden ve işe iadenin mali haklarından hangi davalının sorumlu olduğunun açık ve net bir şekilde belirtilmemesi hatalı olup  bozma nedenidir.
              4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

              HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;
  1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2. Davalı  İtemsan Tem Güv Sis Taş İkr Hiz Tur Dış Tic Paz Ltd Şti tarafından gerçekleştirilen feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının adı geçen işverenin işyerine İŞE İADESİNE,
  3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı alt işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının her iki davalının birlikte sorumlu olmak kaydı ile davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
  4. Davacı işçinin işe iadesi için davalı alt işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilinin GEREKTİĞİNE,
              5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
              6. Davacının yaptığı 245.35  TL yargılama giderinin davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine, davalıların yaptığı yargılama giderinin üzerlerinde bırakılmasına,
              7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500.00 TL ücreti vekaletin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,
              8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davacı vekiline iadesine,
              Kesin olarak 13.01.2015  tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ