• ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN

  İlgili Kanun/md:
  4857 s.İŞ.K/2; 18

  l ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN
  l HUSUMET

  ÖZÜ: Dava konusu uyuşmazlıkta maddi olay ve isteme göre davalı taşeron firmanın gerçek işveren olmadığı iddia edildiğinden; dava adı geçene değil asıl işverene yöneltilerek açılmalı idi. Asıl işveren olduğu iddia edilen işverene karşı süresinde ve usulüne uygun bir dava açmış değildir. Davacıda gerçek asıl işveren olmadığına göre; hakkında açılan davanın husumet nedeni ile reddi gerekir. Mahkemece yazılı şekilde davalı hakkında davanın kabulü hatalıdır.

  T.C.

  YARGITAY

  9. HUKUK DAİRESİ
   

  ESAS NO:        2003/22214

  KARAR NO:     2004/10373

  TARİHİ:           03.05.2004

  DAVA: Davacı; feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme; isteği kabul etmiştir.
   Hüküm süresi içinde duruşmalı olarak davalı avukatınca temyiz edilmiş ise de; işin mahiyeti itibarıyla duruşma isteminin reddine; incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi; gereği konuşulup düşünüldü:
  Taşeron işçisi olarak işe alındığını belirten davacı; 4857 Sayılı İş Yasasının 2. maddesi uyarınca ÇİMSETAŞ’ın asıl işveren olduğunu; sendika üyeliği ve TİS’ten yararlanma isteğinin asıl işveren olan ÇİMSETAŞ’a bildirilmesi üzerine önce istifa etmeleri için baskı yapıldığını; kabul etmeyince de iş sözleşmesinin feshedildiğini; feshin geçersizliğine; işe iadesine; işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre için ücret alacağına karar verilmesini talep etmiş ve davayı taşeron firma olan davalıya karşı açmıştır.
  Mahkemece feshin sendikal nedenlerle yapıldığı gerekçe gösterilerek istek kabul edilmiştir.
  Taşeron davalı firma ile dava dışı ÇİMSETAŞ arasında muvazaa ve asıl işverenin dava dışı ÇİMSETAŞ olduğunu iddia eden davacı; davasını asıl işvereni değil; taşeron firmayı taraf göstererek açmıştır. Dava konusu uyuşmazlıkta maddi olay ve isteme göre davalı taşeron firmanın gerçek işveren olmadığı iddia edildiğinden; dava adı geçene değil asıl işverene yöneltilerek açılmalı idi. Asıl işveren olduğu iddia edilen işverene karşı süresinde ve usulüne uygun bir dava açmış değildir. Davacıda gerçek asıl işveren olmadığına göre; hakkında açılan davanın husumet nedeni ile reddi gerekir. Mahkemece yazılı şekilde davalı hakkında davanın kabulü hatalıdır.
  4857 Sayılı İş Yasasının 20/3. maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan gerekçe ile;
  Mahkemece verilen 13.10.2003 gün ve 695/689 sayılı kararın BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA;
  Davacının husumet nedeni ile REDDİNE;
  Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına;
  Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına;
  Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 300.000.000 TL ücret vekaletin davacıdan alınacak davalıya verilmesine;
  Davalının yaptığı (17.500.000) TL temyiz giderinin davacıdan tahsili ile davalıya verilmesine;
  Davalıdan peşin alınan temyiz harcının isteği halinde kendisine iadesine;
  Kesin olarak 03.05.2004 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ