• ASIL İŞLERİN MUVAZAALI OLARAK BAŞKA ŞİRKETLERE YAPTIRILMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/2,18-21

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2007/8062
  Karar No: 2007/18375
  Tarihi:      11.06.2007

  l ASIL İŞLERİN MUVAZAALI OLARAK BAŞKA ŞİRKETLERE YAPTIRILMASI
  l İŞÇİLERİN ŞİRKETLER ARASINDA DEVİR EDİLMESİ
  l MUVAZAALI ŞİRKETLERİN İŞVEREN SIFATININ BULUNMAMASI
  l GEÇERSİZ FESİH

  ÖZETİ: Dosya içeriğine göre, davalı MULTİNET KURUMSAL HİZMETLERİ A. Şirketinin diğer davalılar arasında ürün-hizmet ve markaların tanıtım ve satışlarını desteklemeye yönelik pazarlama hizmetlerinin yürütülmesi, tanıtımı, tutundurma malzemelerinin, lojistik hizmetlerin organize edilmesi için eser sözleşmesi imzalandığı, davacının bu kapsamda MULTİNET şirketi tarafından işe alındığı ve ilk önce DATA şirket işçisi olarak kayıtlarda 15.07.2005 tarihinde müşteri temsilcisi olarak işe başlatıldığı, 06.01.2006 tarihinde DATA şirketi tarafından diğer davalı ADK şirketine haklan ile birlikte devredildiği ve bu şirket ile belirli süreli iş sözleşmesi imzalandığı, davacının iş sözleşmesinin MULTİNET şirketi insan kaynakları müdürünün mail yazısına göre performansının düşük olması nedeni ile feshedildiği anlaşılmaktadır. Somut bu maddi olgulara göre, davacıyı işe alan ve iş sözleşmesini fesheden davalı MULTİNET KURUMSAL HİZMETLERİ A. Şirketidir. Asıl ve gerçek işveren bu şirkettir. Bu şirket ile diğer davalılar arasındaki sözleşmelerin muvazaalı olduğu, şirketin asıl işini bu şirketlere yaptırdığı, kayden diğer şirketler üzerinde gösterdiği sabittir. Aslında bu mahkemenin de kabulündedir. DATA ve ADK şirketlerinin işverenlik sıfatı bulunmamaktadır. Adı geçen şirketler yönünden davanın husumet nedeni ile reddi gerekir. Davalı Multinet şirketi tarafından gerçekleştirilen fesih, geçerli nedene dayanma-maktadır. Davanın bu şirket yönünden kabulüne karar verilmesi gerekir.

  DAVA; Davacı,iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı ile davalılardan Multinet şirket ve Data Sistem şirket avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  İşe başvurduğu ve işe alan şirketin Multinet şirketi olduğunu, bu şirketin asıl işveren olduğunu, ancak başlangıçta belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalayan ve ücretin: ödeyen işverenin diğer davalı DATA şirketi olduğunu, davacının 6 aylık süreyi doldurmak üzere iken bu kez tüm haklan ile diğer davalı ADK şirketine devredildiğini, bu şirketinde esaslı bir neden olmadığı halde belirli süreli iş sözleşmesi imzalattığını, iş sözleşmesinin belirsiz süreli olduğunu, üç şirketin muvazaalı işlemler yaptığını, yasal olmayan yollara başvurduğunu, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini iddia eden davacı vekili, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı Multinet Şirket vekili, davacı ile aralarında iş sözleşmesi ilişkisi bulunmadığını, husumet nedeni ile reddi gerektiğini,
  Davalı DATA şirket vekili, davacının tüm haklan ile 04.01.2006 tarihinde diğer davalı ADK şirketine devredildiğini, fesih işleminin bu şirketçe gerçekleştirildiğini, taraf sıfatlan bulunmadığını,
  Diğer davalı ADK şirket vekili ise, davacı ile aralarında geçici iş ilişkisi kurulduğunu ve belirli süreli iş sözleşmesi yapıldığını davanın reddi gerektiğini savunmuşlardır.
  Mahkemece davalı şirketlerin işçinin işe iadesini ve diğer haklarını ortadan kaldırmak için muvazaalı şekilde adeta ping pong topu gibi işçiyi oradan oraya sallayarak işverenin kimliğini flu hale getirerek kanuna karşı hile ile işe iadeyi fiilen ortadan kaldırmaya yönelik muvazaalı olarak davrandıklarından işçinin her şirkete iadesi ve her üç şirketinde boşta geçen süre ücret ve işe başlatmama tazminatından sorumlu olmaları gerektiği gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Davacı vekili, muvazaa nedeni ile davacının Multinet şirketine işe iadesine karar verilmesi gerektiği gerekçesi ile kararı temyiz ederken, davalı Multinet ve Data şirket vekilleri cevap nedenleri ile kararı temyiz etmişlerdir.
  Dosya içeriğine göre, davalı MULTİNET KURUMSAL HİZMETLERİ A. Şirketinin diğer davalılar arasında ürün-hizmet ve markaların tanıtım ve satışlarını desteklemeye yönelik pazarlama hizmetlerinin yürütülmesi, tanıtımı, tutundurma malzemelerinin, lojistik hizmetlerin organize edilmesi için eser sözleşmesi imzalandığı, davacının bu kapsamda MULTİNET şirketi tarafından işe alındığı ve ilk önce DATA şirket işçisi olarak kayıtlarda 15.07.2005 tarihinde müşteri temsilcisi olarak işe başlatıldığı, 06.01.2006 tarihinde DATA şirketi tarafından diğer davalı ADK şirketine haklan ile birlikte devredildiği ve bu şirket ile belirli süreli iş sözleşmesi imzalandığı, davacının iş sözleşmesinin MULTİNET şirketi insan kaynakları müdürünün mail yazısına göre performansının düşük olması nedeni ile feshedildiği anlaşılmaktadır. Somut bu maddi olgulara göre, davacıyı işe alan ve iş sözleşmesini fesheden davalı MULTİNET KURUMSAL HİZMETLERİ A. Şirketidir. Asıl ve gerçek işveren bu şirkettir. Bu şirket ile diğer davalılar arasındaki sözleşmelerin muvazaalı olduğu, şirketin asıl işini bu şirketlere yaptırdığı, kayden diğer şirketler üzerinde gösterdiği sabittir. Aslında bu mahkemenin de kabulündedir. DATA ve ADK şirketlerinin işverenlik sıfatı bulunmamaktadır. Adı geçen şirketler yönünden davanın husumet nedeni ile reddi gerekir. Davalı Multinet şirketi tarafından gerçekleştirilen fesih, geçerli nedene dayanmamaktadır. Davanın bu şirket yönünden kabulüne karar verilmesi gerekir.
  4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
  HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;
  1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2. Davalılar DATA SİSTEM İNSAN KAYNAKLARI VERİ ÖZEL İŞLEME HİZMETLERİ A.Ş. ve ADK İNSAN KAYNAKLARI ÖZEL İSTİHDAM HİZ. VE ARACILIK LDT. ŞTİ. Yönünden davanın husumet nedeni ile REDDİNE
  3. Davalı MULTİNET KURUMSAL HİZMETLERİ A. Şirketi yönünden davanın KABULÜ ile,
  a. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
  b. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
  c. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,
  4. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  5. Davacının yapmış olduğu 151.00 YTL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
  6. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 450-YTL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Husumetten red nedeni i!e aynı miktarda vekalet ücretinin davacıdan alınarak DATA SİSTEM İNSAN KAYNAKLARI VERİ ÖZEL İŞLEME HİZMETLERİ A.Şirketine verilmesine,
  7. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde DATA SİSTEM İNSAN KAYNAKLARI VERİ ÖZEL İŞLEME HİZMETLERİ A.Şirketine iadesine, Kesin olarak oybirliği ile 11.06.2007 tarihinde karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ