• ASIL İŞLERİN ALT İŞVERENE VERİLME-SİNİN OLANAKLI OLMAMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/2,18-21

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ                                                                         

  Esas No. 2005/14383
  Karar No. 2005/19766
  Tarihi: 30.05.2005         

  l ASIL İŞLERİN ALT İŞVERENE VERİLME-SİNİN OLANAKLI OLMAMASI
  l GEÇERSİZ TAŞERONLUK SÖZLEŞMESİ
  l İŞE İADE
  l ALT İŞVEREN AÇISINDAN HUSUMET YOKLUĞU

  ÖZETİ: Davalı Belediye, temizlik ve çöp nakil işini ihale ile davalı Ceysan-AŞ’ye vermiştir. Temizlik ve çöp nakil işi belediyelerin asıl işlerindendir. Belediyelerin asli işlerinden olan temizlik işini taşeronlara devretmesi mümkün olmadığından bu tür taşeronluk sözleşmeleri geçerli olmadığından davalı Belediye işe iade ve sonuçları yönünden sorumluluktan kurtulamaz. Bu nedenle mahkemenin işe iade yönünden Belediye aleyhine açılan davayı reddetmesi doğru olmadığı gibi taşeron Ceyhan AŞ. aleyhine açılan davanın kabulü de hatalıdır.

  DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine  karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kabul etmiştir.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı, hizmet akdinin 4857 sayılı İş Kanununa aykırı olarak feshedildiğini, davalılar arasındaki ilişkinin muvazaalı olduğunu belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesi ve bunun sonucu olarak tazminat ve boşta geçen ücret alacağına karar verilmesini istemiştir.
  Davalı Belediye asıl işveren konumunda olmadıklarını bu nedenle kendilerine husumet yöneltilemeyeceğini savunmuştur.
  Davalı Ceysan Hizmet İşletmeleri AŞ.ise aktin iş bitimi nedeniyle sona erdiğini ancak, Belediye'nin asıl işveren olduğunu belirterek davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece davalılar arasında muvazaa olmadığını belirterek davalı Belediye yönünden işe iade isteminin reddine, davalı Ceysan-AŞ. yönünden ise işe iade ile birlikte, 4 aylık tazminat ve 4 aylık boşta geçen süre ücretinden Belediyenin de sorumlu olduğunu kabul ederek hüküm kurmuştur.
  Karar davacı ve davalılarca temyiz edilmiştir.
  Davalı Belediye, temizlik ve çöp nakil işini ihale ile davalı Ceysan-AŞ'ye vermiştir. Temizlik ve çöp nakil işi belediyelerin asıl işlerindendir. Belediyelerin asli işlerinden olan temizlik işini taşeronlara devretmesi mümkün olmadığından bu tür taşeronluk sözleşmeleri geçerli olmadığından davalı Belediye işe iade ve sonuçları yönünden sorumluluktan kurtulamaz. Bu nedenle mahkemenin işe iade yönünden Belediye aleyhine açılan davayı reddetmesi doğru olmadığı gibi taşeron Ceyhan AŞ. Aleyhine açılan davanın kabulü de hatalıdır.
  4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
  HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;
  1- Mersin İş Mahkemesinin 28.3.2005 tarih ve 116 - 286 sayılı kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2- Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının Davalı Belediyede  İŞE İADESİNE, Davalı Ceysan AŞ. Aleyhine açılan davanın Reddine.
  3- Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında belirlenmesine,
  4- Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalı belediyeden tahsili gerektiğinin tespitine,
  5- Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  6- Davacının yapmış olduğu 29 YTL yargılama giderinin davalı Belediye-den tahsili ile davacıya verilmesine.
  7- Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 350 YTL ücreti vekaletin davalı Belediyeden alınarak davacıya verilmesine, 350 YTL.vekalet ücretinin ise davacıdan tahsili ile Davalı Ceysan AŞ.ye verilmesine.
  8- Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, kesin olarak 30.5.2005 gününde  oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ