• ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE ÜCRET ALINMASI

  YARGITAY
  7. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2013/22108
  2014/18659
  13.10.2014
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK. /21,32
     
  • ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE ÜCRET ALINMASI
  • TARAFLARCA ÖZEL OLARAK KARARLAŞTIRILMAMIŞSA ASGARİ ÜCRET ARTIŞLARININ ÜCRETE YANSITILMAYACAĞI
  • TİS ZAMLARINDAN  ANCAK YETKİLİ TİS TARAFI SENDİKA ÜYESİNİN YARARLANABİLECEĞİ
  •  
   
  ÖZETİ davacı davalı işyerinde işçi olarak çalışırken iş akdi sonlandırılmış ve mahkemece iadesine karar verilmiş olup, davalı işe iade etmeyip işçinin son çalıştığı ücretine göre tüm haklarını ödemiştir. Davacı işçinin, yetkili sendika üyesi olmadığı için, son dönem yürürlükte olan TİS’den yararlanmadığı uyuşmazlık konusu değildir. Davacı, fesihten önce, en son 2.561,89 TL ücret almaktadır. Söz konusu ücret asgari ücretin üzerinde bir ücrettir. Davalı işyerinde, davacını çalıştığı dönem boyunca asgari ücrete yapılan zamların işçilere verileceğine dair bir işyeri uygulaması bulunmadığı gibi, bu konuda yasal bir düzenleme de yoktur. İşe iade kararı sonrasında davalı kurum, davacıya boşta geçen süre alacağı ve iş güvencesi tazminatı ile kıdem ve ihbar tazminatları farkını da ödemiştir. Davacının yürürlükteki TİSden yararlanması mümkün olmadığına göre,  başka bir alacağının kalmadığı kabulü ile davanın reddi gerekirken, yazılı şekilde asgari ücret farkının ödenmesine karar verilmesi isabetsiz olup karar bozulmalıdır
   
               

    Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, dosya incelendi, gereği görüşüldü:
    Davacı, davalı işyerinde işçi olarak çalışırken iş akdinin işveren tarafından haksız olarak sonlandırıldığını, işe iade davası açarak kazandığını ancak işe iade edilmediğini, işveren tarafından işe iade sonrası taleplerinin ödediğini ama eksik ödeme yapıldığından bahisle eksik ödenen ücret alacaklarının ödetilmesini istemiştir. 
    Davalı, davacının işe iadesinden sonra tüm alacaklarını ödendiğini, davacının işe iade sırasında yetkili sendikanın üyesi olmadığı nedeniyle TİS’den yararlanamayacağını buna göre tüm alacaklarının eksiksiz ödendiğini savunarak, davanın reddini talep etmiştir.
    Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir
    Asgari ücretle çalışmayan bir işçinin asgari ücretteki artışlar nedeniyle ücret farkı talebinde bulunup bulunamayacağı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
    Somut olayda, davacı davalı işyerinde işçi olarak çalışırken iş akdi sonlandırılmış ve mahkemece iadesine karar verilmiş olup, davalı işe iade etmeyip işçinin son çalıştığı ücretine göre tüm haklarını ödemiştir. Davacı işçinin, yetkili sendika üyesi olmadığı için, son dönem yürürlükte olan TİS’den yararlanmadığı uyuşmazlık konusu değildir. Davacı, fesihten önce, en son 2.561,89 TL ücret almaktadır. Söz konusu ücret asgari ücretin üzerinde bir ücrettir. Davalı işyerinde, davacını çalıştığı dönem boyunca asgari ücrete yapılan zamların işçilere verileceğine dair bir işyeri uygulaması bulunmadığı gibi, bu konuda yasal bir düzenleme de yoktur. İşe iade kararı sonrasında davalı kurum, davacıya boşta geçen süre alacağı ve iş güvencesi tazminatı ile kıdem ve ihbar tazminatları farkını da ödemiştir. Davacının yürürlükteki TİSden yararlanması mümkün olmadığına göre,  başka bir alacağının kalmadığı kabulü ile davanın reddi gerekirken, yazılı şekilde asgari ücret farkının ödenmesine karar verilmesi isabetsiz olup karar bozulmalıdır.
    O halde davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve karar bozulmalıdır.
    SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine 13.10.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.   

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ