• ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN ÜCRETİN PARÇASI OLMADIĞI

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2010/44199
  2013/3913
  04.02.2013
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İş. K/17
  1475 S. İş. K/14
     
  • ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN ÜCRETİN PARÇASI OLMADIĞI
  • KIDEM İHBAR TAZMİNATI HESABINDA DİKKATE ALINMAYACAĞI
   
  ÖZETİ Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda  davacının kıdem ve ihbar tazminatı hesabına esas ücreti belirlenirken ücrete 61,60 TL asgari geçim indirimi eklenmiş ise de asgari geçim indirimi ücretin bir parçası  olmayıp, kaldırılan vergi iadesinin yerine konulan bir ödeme türü olup bunun giydirilmiş ücretine eklenmesi sureti ile hesaplanan kıdem ve ihbar tazminatının hüküm altına alınması hatalıdır.
  .
   
               

  DAVA                                   : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti  alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
                                        Yerel mahkeme, isteği  kısmen hüküm altına  almıştır.
                                         Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından  temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi  N.Doğan Ceylan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
              A) Davacı İsteminin Özeti:
              Davacı vekili dava dilekçesinde davacının dava şirket işyerinde  çalışırken iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini, net ücretinin 750,00TL olduğunu, fazla mesai yapıp bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığını iddia ederek  kıdem tazminatı ile diğer bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
              B) Davalı Cevabının Özeti:
              Davalı vekili cevap dilekçesinde davacının iş sözleşmesinin işyerinde ve iş saatinde alkol kullandığı gerekçesiyle Yasanın 25/II maddesi gereğince haklı olarak sonlandırıldığını, kıdem ve ihbar tazminatı isteme hakkının bulunmadığını, çalıştığı sürece tüm izin ve fazla çalışma alacaklarının ödendiğini, buna ilişkin hesap pusulasının bulunduğunu, davacının ücretinin 608,40 TL olduğunu belirterek davanın reddini istemiştir.
              C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
              Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 
              D) Temyiz:
              Kararı davalı taraf temyiz etmiştir
              E)Gerekçe:
              1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin  kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının yerinde olmaması nedeni ile reddine,
              2-Davacının  kıdem ve ihbar tazminatına esas giydirilmiş ücreti konusunda taraflar arasında ihtilaf bulunmaktadır.
              Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda  davacının kıdem ve ihbar tazminatı hesabına esas ücreti belirlenirken ücrete 61,60 TL asgari geçim indirimi eklenmiş ise de asgari geçim indirimi ücretin bir parçası  olmayıp, kaldırılan vergi iadesinin yerine konulan bir ödeme türü olup bunun giydirilmiş ücretine eklenmesi sureti ile hesaplanan kıdem ve ihbar tazminatının hüküm altına alınması hatalıdır.          
              F) Sonuç:
              Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA,  peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 04.02.2013  tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ