• ARİFE GÜNÜ ÇALIŞMANIN TİS HÜKÜMLERİNE GÖRE ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

   
  YARGITAY
  7. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2013/13495
  2013/7016
  22.04.2013
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İş. K/47
     
  • ARİFE GÜNÜ ÇALIŞMANIN TİS HÜKÜMLERİNE GÖRE ÖDENMESİNİN GEREKMESİ
   
  ÖZETİ Bilirkişi hesaplama yaparken arife günleri için ilave 2 yevmiye ödenmesi gerektiği hesabıyla alacakları hesaplamıştır. Davalı vekilinin itirazları üzerine alınan ek raporda da TİS 41.maddesindeki düzenlemenin ilave olarak algılanması gerektiğini kabul etmiş ve Mahkemece bu doğrultuda hüküm kurulmuştur. TİS 41.maddesinde 2. ve 3. fıkralarda hafta tatili ve de ulusal bayram genel tatil günlerinin özellikle ilave yevmiyelerle ödeneceği düzenlenmişken, özel bir düzenleme bulunmadığı halde arife gününe denk gelen çalışmalar için ilave 1+2 yevmiye olarak ödeneceğinin kabulü hatalıdır.
              Yapılacak iş, arife günleri için çalışmadığı halde ücret içerisinde ödenen miktar mahsup edilerek bakiye kısmın hüküm altına alınmasıdır.

  .
   
               

              Dava Türü       : Alacak

              Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi taraf vekillerince  istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
              1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre  davacının tüm ve davalının ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine
              2-Davacı sendikalı olduğunu, fazla mesai, hafta tatili ve genel tatil ücretlerinin ödenmediğini bildirerek  promosyon alacağı, TİS ve eki protokolden doğan sosyal haklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep  etmiştir.
              Davalı vekili, fazla mesai sürelerinin birim müdürlüğü tarafından hazırlanan çizelgelerle kayıt altına alındığını, TİS'deki belirlemeler doğrultusunda hesaplanarak alacakların ödendiğini, ücret bordrosunda da gösterildiğini, TİS'deki mali ve sosyal hakların davacıya da ödendiğini, sosyal yardımların parasal karşılığı olanları nakdi olarak ödendiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
              Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
              Toplu İş Sözleşmesinin 41/4. Maddesine göre “Arife gününe rastlayan ½ günlük çalışmalarda 1,5 yevmiye ödenir. Arife gününe rastlayan tüm günlük çalışmalar için 2 yevmiye ödenir.” düzenlemesi mevcuttur. Aynı maddenin 2 ve 3. fıkralarında hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil günlerinde çalışma halinde ilave yevmiye ödenmesi kabul edilmiştir. 4.fıkrada arife gününde çalışma halinde ödenmesi gereken yevmiye 1/2 gün için 1,5 yevmiye, tam gün çalışma halinde 2 yevmiye olarak ödeneceği düzenlenmiş ancak bunun ilave yevmiye olarak ödeneceği belirtilmemiştir.
              Bilirkişi hesaplama yaparken arife günleri için ilave 2 yevmiye ödenmesi gerektiği hesabıyla alacakları hesaplamıştır. Davalı vekilinin itirazları üzerine alınan ek raporda da TİS 41.maddesindeki düzenlemenin ilave olarak algılanması gerektiğini kabul etmiş ve Mahkemece bu doğrultuda hüküm kurulmuştur. TİS 41.maddesinde 2. ve 3. fıkralarda hafta tatili ve de ulusal bayram genel tatil günlerinin özellikle ilave yevmiyelerle ödeneceği düzenlenmişken, özel bir düzenleme bulunmadığı halde arife gününe denk gelen çalışmalar için ilave 1+2 yevmiye olarak ödeneceğinin kabulü hatalıdır.
              Yapılacak iş, arife günleri için çalışmadığı halde ücret içerisinde ödenen miktar mahsup edilerek bakiye kısmın hüküm altına alınmasıdır.
              Mahkemece  hatalı değerlendirme sonucu hazırlanan bilirkişi raporu esas alınarak hüküm kurulmuş olması bozma nedenidir.
              SONUÇ; Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, davacıdan temyiz harcı peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına, 22.04.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ