• ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI SONRASI OLUŞAN DURUM NEDENİYLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  506.S.SSK/26

  T.C
  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ 

  Esas No. 2008/15736
  Karar No. 2008/13933
  Tarihi: 03.11.2008                     

  l ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI SONRASI OLUŞAN DURUM NEDENİYLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ
  l VEKALET ÜCRETİNDEN KURUMUN SORUMLU TUTULAMAYACAĞI

  ÖZETİ: Davanın açıldığı tarihteki mevzuat ve içtihatlara uygun olarak açılan davanın, anılan iptal hükmü nedeniyle oluşan hukuksal durum gereğince reddine karar verilmesinde, tarafların sorumluluğu bulunmadığı halde;  davacı Kurumun davada haksız çıkan taraf olarak nitelenip vekâlet ücreti ile sorumluluğun hükmedilmiş olması, ayrıca Harçlar Kanunu’nun 8 maddesindeki, "Bir hükmün bozulmasını müteakip verilecek hükümlerden yeni bir hüküm gibi karar ve ilam harcı alınır ve bozulan hükümden evvel alınmış olan karar ve ilam harcı müteakip hükme ait harçtan mahsup olunur."  Düzenlemesi gözetilmeksizin, bozma konusu ilk karara atıfla  "Bozmadan önce harç alındığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına," karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

  DAVA: Davacı, iş kazası sonucu sürekli İş göremezlik durumuna giren sigortalıya bağlanan peşin değerli gelirler ile yapılan harcama ve ödemeler nedeniyle uğranılan Kurum zararının rücuan ödetilmesini istemiştir.
  Mahkeme, bozmaya uyarak ilâmında belirtildiği şekilde isteği kısmen hüküm altına almıştır.

  Hükmün, davacı ve davalılardan SEDAŞ Gen. Müd. Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Ayşe, Barutçu tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  Davanın yasal dayanağını oluşturan,  506 sayılı Yasanın 26. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "...sigortalı veya hak sahibi kimselerin işverenden isleyebilecekleri miktarla sınırlı olmak üzere.." ibaresi, Anayasa Mahkemesi’nin 23.11.2006 gün ve 2003/10 Esas ve 2006/106 sayılı kararıyla, Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edilmiş; Anayasa'nın 152 ve 153.  maddelerinde öngörülen düzenleme uyarınca,  Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarının Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte, elde bulunan ve kesinleşmemiş tüm davalarda uygulanmasının zorunlu olması karşısında, iptal kararının Resmi Gazetede yayınlandığa 21.03.2007 tarihinden sonra,Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 76.  maddesi uyarınca,  yürürlükteki yasaları uygulamakla yükümlü bulunan mahkemelerin ve giderek Yargıtay’ın, iptal kararı ile yürürlükten kalkan bir yasa maddesine dayanarak inceleme yapma ve karar verme yetkisi bulunmadığından; davanın açıldığı tarihteki mevzuat ve içtihatlara uygun olarak açılan davanın, anılan iptal hükmü nedeniyle oluşan hukuksal durum gereğince reddine karar verilmesinde, tarafların sorumluluğu bulunmadığı halde;  davacı Kurumun davada haksız çıkan taraf olarak nitelenip vekâlet ücreti ile sorumluluğun hükmedilmiş olması, ayrıca Harçlar Kanunu’nun 8 maddesindeki, "Bir hükmün bozulmasını müteakip verilecek hükümlerden yeni bir hüküm gibi karar ve ilam harcı alınır ve bozulan hükümden evvel alınmış olan karar ve ilam harcı müteakip hükme ait harçtan mahsup olunur."  Düzenlemesi gözetilmeksizin, bozma konusu ilk karara atıfla  "Bozmadan önce harç alındığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına," karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  Ne var ki, bu aykırılığın düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını, gerektirmediğinden hüküm bozulmamalı, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438. maddesi gereğince düzeltilerek onanmalıdır.
  SONUÇ: Hüküm fıkrasının harca ilişkin üçüncü ve dördüncü paragrafların içeriğinin silinerek yerine; "1.927.09 YTL karar ve ilam harcının davalıdan alınmasına, bozma konusu yapılan ilk karar nedeniyle davalı tarafından yatırılan karar ve ilam harcı miktarının mahsubuna," ibaresinin yazılmasına, vekâlet ücretine ilişkin yedinci paragrafta yer alan "Red edilen miktara göre taktiren 1.603,35 YTL nispi vekalet ücretinin davacı Kurumdan alınarak davalı SEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne verilmesine" cümlesinin silinerek hükümden çıkartılmasına ve kararın bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz eden davalılardan SEDAŞ Gen. Müd.’nden alınmasına, 03.11.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ