• ANAHTAR TESLİM İŞ

  İlgili Kanun / Madde
  5510 S. SSGSK/26

  T.C
  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2021/8614
  Karar No. 2021/15455
  Tarihi: 06.12.2021

  lANAHTAR TESLİM İŞ
  lASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN BULUNMAMASI
  lYÜKLENİCİNİN İŞ KAZASINDAN ANCAK ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SORUMLULUĞU ESAS-LARINA GÖRE SORUMLU OLACAĞI

  ÖZETİ: Dosya içerisindeki toplanan deliller ve özellikle “Yüklenici Sözleşmesi”ne göre, Güral Afyon Otel'in “Kalıp-Demir-Beton Dükümü, Duvar, Sıva, Şap, Asmolen işlerinin yapılması” işini Ay-Fer Madencilik Metal İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. üstlenmiş olup, taraflar arasındaki ilişkinin asıl-alt işveren ilişkisi olmadığı, Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş.’nin faaliyet alanı inşaat olmadığı gibi kaba inşaat yapımı işini anahtar teslimi davalı diğer şirkete verdiği, inşaat faaliyetinde işçi çalıştırmadığı, faaliyet alanı seramik, porselen ve turizm olup, kusuru varsa ancak 3. kişi olarak sorumlu tutulabileceği gözetilmeksizin karar verilmesi isabetsizdir.
  Bu nedenle, Ay-Fer Madencilik Metal İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin işveren, Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş.’nin 3. kişi olarak kusurlarının bulunup bulunmadığı konusunda uzman bilirkişi heyetinden yeni bir kusur raporu alınmalı oluşacak sonuca göre bir karar verilmelidir.

  DAVA: Dava, rücuan tazminat istemine ilişkindir.
  Mahkemece, uyulan bozma ilamı sonrasında yapılan yargılama neticesinde ilamda belirtildiği şekilde, davalı İsa Can yönünden davanın reddine, davalılar Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. veAy-Fer Madencilik Metal İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. yönünden davanın kısmen kabul kısmen reddine karar verilmiştir.
  Hükmün, davacı ve davalılardan Ay - Fer Madencilik Metal İnş. Tur. Ltd. Şti. ile Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Gürhan Koç tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  Dava, 05.01.2011 tarihli iş kazası sonucu vefat eden işçinin hak sahibine bağlanan gelir ve cenaze yardımından oluşan kurum zararının rücuan tahsili istemine ilişkin olup, davanın yasal dayanağı5510 sayılı Yasanın 21. maddesidir.
  Mahkemece Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. asıl işveren, Ay-Fer Madencilik Metal İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. de alt işveren olarak kabul edilerek hüküm kurulmuştur.
  Dosya içerisindeki toplanan deliller ve özellikle “Yüklenici Sözleşmesi”ne göre, Güral Afyon Otel'in “Kalıp-Demir-Beton Dükümü, Duvar, Sıva, Şap, Asmolen işlerinin yapılması” işini Ay-Fer Madencilik Metal İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. üstlenmiş olup, taraflar arasındaki ilişkinin asıl-alt işveren ilişkisi olmadığı, Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş.’nin faaliyet alanı inşaat olmadığı gibi kaba inşaat yapımı işini anahtar teslimi davalı diğer şirkete verdiği, inşaat faaliyetinde işçi çalıştırmadığı, faaliyet alanı seramik, porselen ve turizm olup, kusuru varsa ancak 3. kişi olarak sorumlu tutulabileceği gözetilmeksizin karar verilmesi isabetsizdir.
  Bu nedenle, Ay-Fer Madencilik Metal İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin işveren, Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş.’nin 3. kişi olarak kusurlarının bulunup bulunmadığı konusunda uzman bilirkişi heyetinden yeni bir kusur raporu alınmalı oluşacak sonuca göre bir karar verilmelidir.
  O halde, davacı ve temyiz eden davalılar vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde ilgililerine iadesine, 06.12.2021gününde oy birliğiyle karar verildi.   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ