• ANAHTAR TESLİM İHALE

  İlgili Kanun/md:
  1475 S.İş.K/14, 29
  4857S.İş K/36

  l ANAHTAR TESLİM İHALE
  l İŞÇİLERİNİ AYNI İŞYERİNDE ÇALIŞTIRMAMA

  ÖZÜ: Davacının iddiasına, dosyada mevcut delillere ve sözleşmelere göre, davalı Ege Üniversitesinin İş Kanunu 29. maddesi kapsamında ihale makamı olduğu anlaşılmaktadır. Her iki davalı arasındaki sözleşmelerde “anahtar teslimi” deyiminin yazılmamış olması sonuca etkili değildir. Davalı Ege Üniversitesinin kendi işçilerinin de aynı işyerinde çalıştığı ileri sürülüp kanıtlanmamıştır. Bu durumda niteliği itibariyle yaptırılan işin “anahtar teslimi” olduğu kabul edilmelidir

   

  T.C

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  ESAS NO:        2003/3219
  KARAR NO:     2003/16714
  TARİHİ:           09.10.2003

  DAVA: Davacı kıdem ve kötüniyet tazminatı ile izin ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalılar avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere yöre, davalı Tansu Alper’in temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davalı Ege Üniversitesi Rektörlüğünün temyizine gelince:
  Davacı dava dilekçesinde davalı Ege Üniversitesi tarafından diğer davalı Tansu Alper’e yaptırılan ek bina inşaatlarında çalıştığını, hizmet sözleşmesinin kötüniyetle sona erdirildiğini ileri sürerek kıdem, kötüniyet tazminatları ile bir kısım işçilik haklarını davalılardan tahsilini istemiştir.
  Davalı Ege Üniversitesi Rektörlüğü, ihale makamı olduğunu ileri sürerek husumet itirazında bulunmuş davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece Ege Üniversitesi tarafından diğer davalıya yaptırılan işlere ait sözleşmelerde işin anahtar teslimi şeklinde teslim edilmediği, ve bu nedenle asıl işverenin davalı Rektörlük olduğu kabul edilmiş; dava konusu alacakların adı geçen davalıdan da tahsiline karar verilmiştir.
  Davacının iddiasına, dosyada mevcut delillere ve sözleşmelere göre, davalı Ege Üniversitesinin İş Kanunu 29. maddesi kapsamında ihale makamı olduğu anlaşılmaktadır. Her iki davalı arasındaki sözleşmelerde “anahtar teslimi” deyiminin yazılmamış olması sonuca etkili değildir. Davalı Ege Üniversitesinin kendi işçilerinin de aynı işyerinde çalıştığı ileri sürülüp kanıtlanmamıştır. Bu durumda niteliği itibariyle yaptırılan işin “anahtar teslimi” olduğu kabul edilmelidir.
   Buna göre, davalı Ege Üniversitesi Rektörlüğü hakkındaki davanın husumet yönünden reddi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 9.10.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ