• ANAHTAR TESLİM İHALE

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2009/12079
  2010/383
  19.01.2010
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/36
     
  • ANAHTAR TESLİM İHALE
  • KAMU MAKAMLARININ SORUMLULUĞUNUN SON ÜÇ AYLA SINIRLI OLMASI
    ÖZETİ: Dairemizin kararlılık kazanmış olan uygulamasına göre, anahtar teslimi suretiyle ihale edilen işlerde kamu makamlarının fazla çalışma, hafta tatili ile bayram ve genel tatili alacakları yönlerinden sorumluluğu bulunmamaktadır Yargıtay 9.H.D., 9.10.2003 gün, 2003/3219 E, 2003/16714 K ; Yargıtay 9.H.D. 2.7.1998 gün, 1998/8607 E.. 1998/11121 K. )
  Böyle olunca davalı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının sorumluluğu 4857 sayılı İş Kanununun 36 maddesi uyarınca son üç aylık dönemi aşmamak üzere belirlenmeli ve sonucuna göre istekle ilgili karar verilmelidir. Davacının fazla çalışma, hafta tatili ile bayram ve genel tatil ücreti alacakları yönünden davalı işverenin sorumluluğu ile yetinilmesi gerekirken, ihale makamı konumundaki davalı Toplu Konut idaresi Başkanlığı yönünden de tahsile dair hüküm kurulması hatalı olmuştur
   
               


  DAVA                          : Davacı, kıdem- ihbar tazminatı, izin, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti ve ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalılardan Toplu Konut idaresi Başkanlığı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ş.Çil tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı işçi davalılardan Toplu Konut İdaresi tarafından 580 adet konut ihalesinin verildiği diğer davalı Kavsa inşaat Ldt. Şirketi işçisi olarak çalıştığını ileri sürerek ödenmeyen hakların ödetilmesi isteğinde bulunmuştur.
  Mahkemece ücret, hafta tatili, bayram ve genel tatili ücreti alacaklarından 4857 sayılı İş Kanununun 36. maddesi hükmünden söz edilerek her iki davalının birlikte sorumluluğuna dair karar verilmiştir.
  Davalılardan Toplu Konut idaresinin diğer davalıya 580 konut yapımı işini anahtar telsimi olarak verdiği taraflar arasında tartışmasızdır. Mahkemece de bu yönde karar verilmiş olmakla birlikte ihale makamı konumunda olan Toplu Konut İdaresinin ücret dışındaki işçilik alacaklarından da sorumluluğuna dair hüküm kurulmuştur.
  4857 sayılı İş Kanununun 36. maddesinde, "Genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler veya kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanıma veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar; asıl işverenler müteahhide verdikleri her türlü bina, köprü, hat ve yol inşası gibi yapım ve onarım işlerinde çalışan işçilerden müteahhit veya taşeronlarca ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığının kontrolü, ya da ücreti ödenmeyen işçinin başvurusu üzerine, ücretleri ödenmeyen varsa müteahhitten veya taşeronlardan istenecek bordrolara göre bu ücretleri bunların hak edişlerinden öderler'' şeklinde kurala yer verilmiştir. Aynı maddenin 2. fıkrasında ise, işçilerin her hak ediş dönemi için olan ücret alacaklarının üç aylık tutarından fazlası hakkında adı geçen idarelere herhangi bir sorumluluk düşmeyeceği öngörülmüştür.
  Dairemizin kararlılık kazanmış olan uygulamasına göre, anahtar teslimi suretiyle ihale edilen işlerde kamu makamlarının fazla çalışma, hafta tatili ile bayram ve genel tatili alacakları yönlerinden sorumluluğu bulunmamaktadır Yargıtay 9.H.D., 9.10.2003 gün, 2003/3219 E, 2003/16714 K ; Yargıtay 9.H.D. 2.7.1998 gün, 1998/8607 E.. 1998/11121 K. )
  Böyle olunca davalı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının sorumluluğu 4857 sayılı İş Kanununun 36 maddesi uyarınca son üç aylık dönemi aşmamak üzere belirlenmeli ve sonucuna göre istekle ilgili karar verilmelidir. Davacının fazla çalışma, hafta tatili ile bayram ve genel tatil ücreti alacakları yönünden davalı işverenin sorumluluğu ile yetinilmesi gerekirken, ihale makamı konumundaki davalı Toplu Konut idaresi Başkanlığı yönünden de tahsile dair hüküm kurulması hatalı olmuştur.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 19.01.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ