• ANA BABAYA ÖLÜM SİGORTASINDAN AYLIK BAĞLANMASI

  İlgili Kanun / Madde
  506. S.SSK/69

  T.C.
  YARGITAY
  21. HUKUK DAİRESİ                                                                            

  Esas No. 2004/12402
  Karar No. 2005/4670
  Tarihi: 28.04.2005         

  l ANA BABAYA ÖLÜM SİGORTASINDAN AYLIK BAĞLANMASI
  l AYLIK BAĞLAMA KOŞULLARININ YENİ YASA DEĞİŞİKLİĞİYLE DEĞİŞTİRİLMESİ
  l YENİ YÜRÜRÜLÜĞE GİREN YASANIN UYGULANACAĞI

  ÖZETİ: Bir çok Yargıtay kararlarında da vurgulandığı üzere bu tür yeni yasaların ünlü hukukçu Roubrer’in açıkladığı üzere yürürlüğe girmeleri ile görülmekte olan tüm uyuşmazlıklara uygulanması gerektiği başka bir anlatımla yeni Yasanın yürürlüğe girdiği andan itibaren derhal uygulamaya geçeceği tartışmasızdır. Bu gibi durumlarda kanunların geriye yürümesinden değil, zaman içerisinde ani etkisi söz konusu olmaktadır. Hukuk Genel Kurulu’nun 9.3.1988 gün ve Esas 1987/860, Karar 1988/232 sayılı kararında da aynı görüş benimsenmiştir.
  Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın 4958 sayılı Yasanın 35. maddesi ile yapılan değişikliklerin bu yasanın yürürlük tarihinden itibaren önce veya sonra aylık bağlanan herkese eşit şekilde uygulanarak davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle kabulü usul ve yasaya aykırı lopu bozma nedenidir.

  DAVA: Davacı, aylığın kesilmesine ilişkin Kurum işleminin iptaline, aylığın kesildiği 23.8.2003 tarihinden itibaren tekrar bağlanması gerektiğinin tesbitine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Sultan Namazcı tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

  Davacı sigortalı oğlundan bağlanan ölüm aylığını kesen Kurum işleminin iptaline, kesildiği tarihten itibaren bağlanıp ödenmeye devam edilmesini istemiştir.

  Mahkemece aylığın bağlandığı tarihteki Yasa maddesinin geçerli olacağı, 4958 sayılı Yasanın 35. maddesi ile 506 sayılı Yasanın 69. maddedeki değişiklik, Yasanın yürürlük tarihi olan 6.8.2003 tarihinden sonra aylık bağlananlara uygulanacağı gerekçesi ile davayı kabul etmiştir.

  Somut olayda, davacıya sigortalı ölen oğlu Aziz’den 1.5.1972 tarihinden itibaren, sigortalı ölen eşi Ahmet’ten  15.9.1988 tarihinden itibaren ölüm aylığı bağlandığı ve her iki ölüm aylığı almaya devam ederken 4958 sayılı Yasanın 35. maddesi ile 506 sayılı Yasada yapılan değişiklikler sebebi ile değiştirilen Yasanın yürürlük tarihi olan 23.8.2003 tarihinden itibaren oğlundan bağlanan ölüm aylığının Kurumca kesildiği konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır.

  Uyuşmazlık 6.8.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4958 sayılı Yasanın 35. maddesi ile 506 sayılı Yasanın bazı maddelerinde yapılan değişikliklerin Yasanın yürürlük tarihinden önce aylık bağlananlara da uygulanıp uygulanmayacağı noktasında toplanmaktadır.
  Bir çok Yargıtay kararlarında da vurgulandığı üzere bu tür yeni yasaların ünlü hukukçu Roubrer’in açıkladığı üzere yürürlüğe girmeleri ile görülmekte olan tüm uyuşmazlıklara uygulanması gerektiği başka bir anlatımla yeni Yasanın yürürlüğe girdiği andan itibaren derhal uygulamaya geçeceği tartışmasızdır. Bu gibi durumlarda kanunların geriye yürümesinden değil, zaman içerisinde ani etkisi söz konusu olmaktadır. Hukuk Genel Kurulu’nun 9.3.1988 gün ve Esas 1987/860, Karar 1988/232 sayılı kararında da aynı görüş benimsenmiştir.
  Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın 4958 sayılı Yasanın 35.maddesi ile yapılan değişikliklerin bu yasanın yürürlük tarihinden itibaren önce veya sonra aylık bağlanan herkese eşit şekilde uygulanarak davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle kabulü usul ve yasaya aykırı lopu bozma nedenidir.
  O halde, davalı Kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 28.4.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ