• ALTI İŞ GÜNLÜK HAKLI FESİH SÜRESİNİN GEÇİRİLMİŞ OLMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/17
  1475 S.İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2005/35025
  Karar No: 2006/13120
  Tarihi:      09.05.2006

  l ALTI İŞ GÜNLÜK HAKLI FESİH SÜRESİNİN GEÇİRİLMİŞ OLMASI
  l İŞYERİNDE İŞÇİNİN HASTALIĞI NEDE-NİYLE UYUMASI
  l UYUMA NEDENİYLE ZARAR OLUŞMA-MASI İŞ GÜVENLİĞİNİN TEHLİKEYE DÜŞMEMİŞ OLMASI
  l FESHİN ÜCRETSİZ İZNİN BAŞLADIĞI TARİHTE GERÇEKLEŞMİŞ SAYILACAĞI
  l HAKSIZ FESİH

  ÖZETİ: Davacının iş sözleşmesinin feshine neden gösterilen devamsızlık olgusu 6 gün içerisinde işverence fesih nedeni yapılmadığı gibi haklı feshe sebep olacak nitelikte de değildir.
  İşyerinde temizlik ve çay servisinde görevli davacının hastalığı nedeniyle uyumuş olması işin güvenliğini tehlikeye düşürecek bir eylem olmadığı gibi yasanın aradığı fesih nedenlerinden de sayılamaz. Bu durumda ihbar ve kıdem tazminatlarının kabulü gerekirken yazılı şekilde reddi hatalıdır.

  DAVA: Davacı,  ihbar, kıdem ve kötüniyet tazminatlarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacının iş sözleşmesinin feshine neden gösterilen devamsızlık olgusu 6 gün içerisinde işverence fesih nedeni yapılmadığı gibi haklı feshe sebep olacak nitelikte de değildir.
  İşyerinde temizlik ve çay servisinde görevli davacının hastalığı nedeniyle uyumuş olması işin güvenliğini tehlikeye düşürecek bir eylem olmadığı gibi yasanın aradığı fesih nedenlerinden de sayılamaz. Bu durumda ihbar ve kıdem tazminatlarının kabulü gerekirken yazılı şekilde reddi hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 9.5.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ