• ALTI GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE GEÇTİKTEN SONRA HAKLI FESİH HAKKININ KULLANILMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/18-21,25,26
  1475 S.İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ  

  Esas No. 2007/15240
  Karar No. 2008/7871
  Tarihi: 08.04.2008                                
    
  l ALTI GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE GEÇTİKTEN SONRA HAKLI FESİH HAKKININ KULLANILMASI
  l FESHİN HAKSIZ ANCAK GEÇERLİ HALE GELMESİ
  l KIDEM  İHBAR TAZMİNATI

  ÖZETİ: 4857 sayılı iş Kanunu'nun 26. maddesi uyarınca 6 günlük hak düşürücü şiire içinde kullanmadığından, iş sözleşmesinin feshi haksız hale gelmiş ise de, davacının sık sık devamsızlığının bulunduğu davacının işyerinde olumsuzluklara yol açan davranışlarından kaynaklanan geçerli neden bulunduğu anlaşıldığından sonuç itibari ile doğru olan kararın bu gerekçe onanmasına, ...”şeklinde gerekçesi yönünden düzeltilerek onama karan verilmiştir
  Onama karan gerekçesinde, hak düşürücü süre içinde fesih hakkının kullanılmadığından feshin haksız hale geldiğinin belirtilmiş ve kararın kesinleşmiş olmasına göre, ihbar ve kıdem tazminatı talebinin kabulü gerekirken, yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı,  ihbar ve kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi G.Demirtaş Tuna tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı, iş akdinin haksız olarak feshedildiğini belirterek ihbar ve kıdem tazminatı talebinde bulunmuştur.
  Davacı iş akdinin devamsızlık nedeniyle sona erdirildiğini savunmuştur.
  Mahkemece, işe iade davasının onanarak kesinleştiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
  Sakarya İş Mahkemesinin 2006/290 E–634 K sayılı işe iade talebinin reddine ilişkin kararının temyizi sonucu Dairemizin 2006/30394 "E-2007/2030 K sayılı ilamı ile “...özellikle işverenin devamsızlık nedeni ile haklı fesih hakkım 4857 sayılı iş Kanunu'nun 26. maddesi uyarınca 6 günlük hak düşürücü şiire içinde kullanmadığından, iş sözleşmesinin feshi haksız hale gelmiş ise de, davacının sık sık devamsızlığının bulunduğu davacının işyerinde olumsuzluklara yol açan davranışlarından kaynaklanan geçerli neden bulunduğu anlaşıldığından sonuç itibari ile doğru olan kararın bu gerekçe onanmasına, ...”şeklinde gerekçesi yönünden düzeltilerek onama karan verilmiştir.
  Onama karan gerekçesinde, hak düşürücü süre içinde fesih hakkının kullanılmadığından feshin haksız hale geldiğinin belirtilmiş ve kararın kesinleşmiş olmasına göre, ihbar ve kıdem tazminatı talebinin kabulü gerekirken, yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 8.4.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ