• ALT İŞVERENLER DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ÇALIŞMASINI ASIL İŞTE SÜRDÜRMESİ

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2012/15287
  2013/14434
  14.05.2013
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İş. K/2
     
  • ALT İŞVERENLER DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ÇALIŞMASINI ASIL İŞTE SÜRDÜRMESİ
  • İŞYERİ DEVRİ
  • ALT İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRMESİ HALİNDE YENİ ALT İŞVEREN NEZDİNDEKİ ÇALIŞMASININ YENİ BİR İŞ SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİNDE OLMASI
   
  ÖZETİ İşçinin asıl işverenden alınan iş kapsamında ve değişen alt işverenlere ait işyerinde ara vermeden çalışması halinde, işyeri devri kurallarına göre çözüme gidilmesi gerekmektedir. Bu durumda değişen alt işverenler işçinin iş sözleşmesini ve doğmuş bulunan işçilik haklarını da devralmış sayılırlar. İş sözleşmesinin tarafı olan işçi veya alt işveren tarafından bir fesih bildirimi yapılmadığı sürece, iş sözleşmeleri değişen alt işverenle devam edeceğinden, işyerinde çalışması devam eden işçi açısından, feshe bağlı haklar olan ihbar ve kıdem tazminatı ile izin ücreti talep koşulları gerçekleşmiş sayılmaz.
              Buna karşın, süresi sona eren alt işverence işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde, yapılan fesih bildirimi ile iş ilişkisi sona ereceğinden, işçinin daha sonra yeni alt işveren yanındaki çalışmaları yeni bir iş sözleşmesi niteliğindedir. Bu durumda feshe bağlı hakların talep koşulları gerçekleşeceğinden, feshin niteliğine göre hak kazanma durumunun değerlendirilmesi gerekecektir
   
               

             
  DAVA                                   :Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, genel tatil ücreti ile yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine  karar verilmesini istemiştir.
                                      Yerel mahkeme,  isteğin  reddine  karar  verilmiştir.
                                      Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M. Altın  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
   
              A) Davacı İsteminin Özeti:
              Davacı işçi, iş akdinin hiçbir gerekçe gösterilmeden feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla mesai, hafta tatili, ulusal bayram genel tatil ve yıllık izin ücreti alacaklarının ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.
              B) Davalı Cevabının Özeti:
              Davalı işveren, şirketin resmi kurumlarla hizmet alımı ihalelerine girerek, alt işveren olarak çalıştığını, davacının da  bu ihaleler ile yürütülen Belediye Park Bahçeler Müdürlüğü nezdinde çalıştırıldığını, son olarak Belediyenin asfalt tesislerinde çalışırken yeni dönem asfalt ihalesini Fırıntaş firmasının alması üzerine davacının Fırıntaş şirketinde çalışmaya devam ettiğini, davacının hizmet dökümünde bu durumun görüldüğünü, davacının ihbar ve kıdem tazminatı isteyebilmesi için iş akdinin feshedilmiş olması gerektiğini,  oysa davacının hizmet akdinin feshedilmediğini,  davacının yeni işveren nezdinde çalışmaya devam ettiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
  İhbar olunan Belediye vekili, davacının ara vermeksizin aynı işyerinde çalışmaya devam ettiği gerekçesiyle iş akdinin feshinden söz edilemeyeceğini, davacının feshe bağlı taleplerinin haksız  ve mesnetsiz olduğunu savunarak,  davanın reddini istemiştir.
              C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
               Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın reddine karar verilmiştir.
              D) Temyiz:
              Karar, davacı  vekili tarafından temyiz edilmiştir.
              E) Gerekçe:
              1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle, kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin  aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
              2-Taraflar arasındaki temel uyuşmazlık, alt işverenler arasındaki hukuki ilişkinin tespiti, işyeri devrinin iş ilişkisine ve  işçinin işçilik haklarına etkileri konusunda toplanmaktadır.
              İşyeri devrinin esasları ve sonuçları 4857 sayılı İş Kanunu'nun 6 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Sözü edilen hükümde, işyerinin veya bir bölümünün devrinde devir tarihinde mevcut olan iş sözleşmelerinin bütün hak ve borçlarıyla devralan işverene geçeceği öngörülmüştür. Devir tarihinden önce doğmuş ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlar açısından, devreden işverenle devralan işverenin birlikte sorumlu oldukları aynı yasanın üçüncü fıkrasında belirtilmiş, devreden işverenin sorumluluğunun devir tarihinden itibaren iki yıl süreyle sınırlı olduğu hükme bağlanmıştır.
              İşçinin asıl işverenden alınan iş kapsamında ve değişen alt işverenlere ait işyerinde ara vermeden çalışması halinde, işyeri devri kurallarına göre çözüme gidilmesi gerekmektedir. Bu durumda değişen alt işverenler işçinin iş sözleşmesini ve doğmuş bulunan işçilik haklarını da devralmış sayılırlar. İş sözleşmesinin tarafı olan işçi veya alt işveren tarafından bir fesih bildirimi yapılmadığı sürece, iş sözleşmeleri değişen alt işverenle devam edeceğinden, işyerinde çalışması devam eden işçi açısından, feshe bağlı haklar olan ihbar ve kıdem tazminatı ile izin ücreti talep koşulları gerçekleşmiş sayılmaz.
              Buna karşın, süresi sona eren alt işverence işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde, yapılan fesih bildirimi ile iş ilişkisi sona ereceğinden, işçinin daha sonra yeni alt işveren yanındaki çalışmaları yeni bir iş sözleşmesi niteliğindedir. Bu durumda feshe bağlı hakların talep koşulları gerçekleşeceğinden, feshin niteliğine göre hak kazanma durumunun değerlendirilmesi gerekecektir.
  Somut olayda, davacı işçi, 10.05.2006-31.12.2007 tarihleri arasında, davalı işveren bünyesinde, ihbar olunan asıl işveren belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü işyerinde, en son davalı alt işverenin yüklendiği "Ağaçlandırma sahaları, park ve yeşil alanların bakım ve tanzim işleri ile idarece belirlenecek diğer işlerin personel çalıştırılarak yaptırılması hizmet alımı" işinde çalıştırılmış, iş sözleşmesi davalı işverence 31.12.2007 tarihi itibariyle feshedilmiştir. İhbar olunan belediyenin  cevabi yazısı ve ekindeki evraklardan, davacı işçinin, 01.01.2008 tarihinden itibaren, asıl işveren belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü iş yerinde, "asfalt üretim, serme, sıkıştırma işlerinde personel çalıştırılması ile soğuk asfalt yama makinesi kiralanması hizmet alımı" işinde dava dışı Fırıntaş Termal Tur. Ulaş. Gıda San. A. Ş. bünyesinde çalışmaya başladığı anlaşılmaktadır. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yeni dönem,  ağaçlandırma sahaları, park ve bahçelerde bakım ve tanzim işlerine ilişkin hizmet alımı işi ise, 09.01.2008 tarihinden itibaren yine davalı Özer Ay Ltd. Şti. tarafından yüklenilmiştir. Davacıya yazılı fesih bildirimin yapılması, davacının çalıştırıldığı hizmet alım ihalesi kapsamındaki işler, davalı şirketin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce yapılan yeni dönem hizmet alımı işini sürdürmeye devam etmesi nazara alındığında, alt işverenler arasında iş yeri devri ilişkisi bulunmadığı anlaşılmaktadır. Dosya kapsamına göre, davacının feshe bağlı hakları olan kıdem, ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti alacağının hüküm altına alınması gerekirken yazılı şekilde reddine karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
              F) Sonuç:
              Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı  nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine  14.05.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ