• ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİNİN GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLDUĞU

            
  YARGITAY
  22.HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2011/13832
  2012/6536
  06.04.2012
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/  18-21
     
  • ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİNİN GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLDUĞU
  • ALT İŞVERENİN BAŞKA İŞYERLERİNİN OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ
   


  ÖZETİ Davalı alt işverenin diğer davalıdan hizmet satın alma yoluyla oluşturulan alt işverenin ilişkisinin sona ermesi fesih için geçerli sebeptir. Bu nedenle öncelikle davalılar arasındaki alt işverenlik ilişkisinin tasfiye edilip edilmediği diğer bir deyişle  sona  erip  ermediği  öncelikle  belirtilmeli,  alt  işverenlik  ilişkisinin  sona  erdiğinin tespiti halinde alt işveren davalının Kırıkkale’de başka iş yeri olup olmadığı araştırılıp saptanmalı yoksa davacının Ankara'daki iş yerine ilişkin iş teklifinde kanuna aykırı bir durum olmadığı gibi yapılan bu teklifin geçerli sebebe dayanan feshin geçersiz kılınmayacağı düşünülerek sonuca gidilmelidir.
   
               

              DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine  karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalılar avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi C. Sarı İyisan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
              Davacı vekili, iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının belirlenmesini istemiştir. 
              Davalı Oyak A.Ş. vekili, davacıya Ankara ili sınırları içinde görev teklif edildiğini ancak davacının kabul etmediğini bu sebeple davanın konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesini istemiştir.
              Davalı Erdemir A.Ş. vekili, davacının diğer davalının işçisi olması nedeniyle davanın reddini istemiştir.
              Mahkemece, davalılar arasında asıl işveren, alt işveren ilişkisi bulunduğunu ve  feshin geçerli sebebe dayanmadığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
              Karar davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
              Somut olayda; davacının iş sözleşmesi Erdemir A.Ş. tarafından 27.09.2010 tarihli hizmet tedariki konulu yazı ile tasfiye çalışmaları nedeniyle temizlik hizmetleri işine 30.09.2010 itibariyle son verileceğinin bildirilmesi nedeniyle hizmetine ihtiyaç kalmadığı gerekçesiyle feshedilmiştir. Fesih bildiriminde bu yön geçerli sebep olarak belirtildikten  sonra davacıya Kırıkkale’de verilecek başka bir iş bulunmadığına da değinilmiştir. Yargılama sırasında alt işveren davalı, davacının istediği takdirde Ankara’da bulunan iş yerinde çalışabileceğini bildirmiştir. Davalı alt işverenin diğer davalıdan hizmet satın alma yoluyla oluşturulan alt işverenin ilişkisinin sona ermesi fesih için geçerli sebeptir. Bu nedenle öncelikle davalılar arasındaki alt işverenlik ilişkisinin tasfiye edilip edilmediği diğer bir deyişle  sona  erip  ermediği  öncelikle  belirtilmeli,  alt  işverenlik  ilişkisinin  sona  erdiğinin tespiti halinde alt işveren davalının Kırıkkale’de başka iş yeri olup olmadığı araştırılıp saptanmalı yoksa davacının Ankara'daki iş yerine ilişkin iş teklifinde kanuna aykırı bir durum olmadığı gibi yapılan bu teklifin geçerli sebebe dayanan feshin geçersiz kılınmayacağı düşünülerek sonuca gidilmelidir.
              SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 06.04.2012 gününde oy birliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ