• ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ SON ERDİKTEN SONRADA İŞÇİNİN ÇALIŞMAYA DEVAM ETMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/2

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ  

  Esas No. 2008/32890
  Karar No. 2008/25659
  Tarihi: 07.10.2008    
                                 
  l ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ SON ERDİKTEN SONRADA İŞÇİNİN ÇALIŞMAYA DEVAM ETMESİ
  l DEVREDEN İŞVERENİN İZİN ÜCRETİN-DEN SORUMLU OLMAYACAĞI

  ÖZETİ: Davalılar arasında asıl işveren alt işveren ilişkisinin 30.6.2004 tarihinde sona erdiği dosya içindeki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Davacı işçi, işyerinde çalışmaya devam etmiş ve iş sözleşmesi 5.7.2004 tarihinde sona ermiştir. Devreden işverenin izin ücretinden sorumlu tutulması hatalı olduğu gibi, devirden sonra çalışılan süre ücretinden de devreden işverenin sorumluluğuna gidilmiş olması doğru olmamıştır.

  DAVA: Davacı, kıdem, ihbar, izin, fazla çalışma ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davacı ve davalı Adalı İnşaat Limited Şti. Avukatınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi Ş.Çil tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının tüm, davalı Adalı inşaat Limited Şirketinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Davalılar arasında asıl işveren alt işveren ilişkisinin 30.6.2004 tarihinde sona erdiği dosya içindeki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Davacı işçi, işyerinde çalışmaya devam etmiş ve iş sözleşmesi 5.7.2004 tarihinde sona ermiştir. Devreden işverenin izin ücretinden sorumlu tutulması hatalı olduğu gibi, devirden sonra çalışılan süre ücretinden de devreden işverenin sorumluluğuna gidilmiş olması doğru olmamıştır. Hüküm altına alınan istekler yönünden davalılardan Adalı İnşaat Limited Şirketinin sorumlu tutulması hatalı olup kararın bu yönden bozulması gerekmiştir.


  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 7.10.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ