• ALT İŞVEREN İLİKİSİNİN MUVAZAAYA DAYNADIĞINI TESPİT EDEN MÜFETTİŞ RAPORUNA İTİRAZ DAVASINDA VERİLEN KARARAIN KESİN OLMASI

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2012/38168
  2013/3410
  29.01.2013
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İş. K/3
     
  • ALT İŞVEREN İLİKİSİNİN MUVAZAAYA DAYNADIĞINI TESPİT EDEN MÜFETTİŞ RAPORUNA İTİRAZ DAVASINDA VERİLEN KARARAIN KESİN OLMASI
   
  ÖZETİ Yasanın açık hükmü karşısında Mahkemenin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 5763 Sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 3/2.maddesi çerçevesinde düzenlenen İş Müfettiş raporuna karşı yapılan itiraz üzerine verdiği kararın kesin olduğu anlaşıldığından davalının temyiz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir
  .
   
               

             
  DAVA                                   :Davacı, muvazaa tespitine ilişkin Bölge Çalışma Müdürlüğü raporunun iptalini ve işlemin muvazaalı olmadığının tespitine  karar verilmesini istemiştir.
                                      Yerel mahkeme, isteği  hüküm altına almıştır.
                                      Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi U.Ocak tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

              A) Davacı İsteminin Özeti:
              Davacı, muvazaa tespitine ilişkin Bölge Çalışma Müdürlüğü raporunun iptalini ve işlemin muvazaalı olmadığının tespitini talep etmiştir.
              B) Davalı Cevabının Özeti:
              Davalı, davanın reddini savunmuştur.
              C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
              Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
              D) Temyiz:
              Kararı davalı temyiz etmiştir.
              E) Gerekçe:
              Davanın yasal dayanağı 4857 sayılı İş Kanunu'nun 5763 Sayılı Kanun’un 1.maddesi ile değişik 3/2.maddesidir.
              4857 sayılı İş Kanunu'nun 5763 Sayılı Kanun’un 1.maddesi ile değişik 3/2.maddesi aynen “Bu Kanunun 2 nci maddesinin altıncı fıkrasına göre iş alan alt işveren; kendi işyerinin tescili için asıl işverenden aldığı yazılı alt işverenlik sözleşmesi ve gerekli belgelerle birlikte, birinci fıkra hükmüne göre bildirim yapmakla yükümlüdür. Bölge müdürlüğünce tescili yapılan bu işyerine ait belgeler gerektiğinde iş müfettişlerince incelenir. İnceleme sonucunda muvazaalı işlemin tespiti halinde, bu tespite ilişkin gerekçeli müfettiş raporu işverenlere tebliğ edilir. Bu rapora karşı tebliğ tarihinden itibaren altı işgünü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Rapora altı iş günü içinde itiraz edilmemiş veya mahkeme muvazaalı işlemin tespitini onamış ise tescil işlemi iptal edilir ve alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri sayılır.” hükmünü içermektedir.
              Yasanın açık hükmü karşısında Mahkemenin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 5763 Sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 3/2.maddesi çerçevesinde düzenlenen İş Müfettiş raporuna karşı yapılan itiraz üzerine verdiği kararın kesin olduğu anlaşıldığından davalının temyiz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir.
              F) Sonuç:
              Mahkemenin itiraz üzerine verdiği karar 4857 sayılı İş Kanunu'nun 5763 Sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 3/2.maddesi uyarınca kesin olduğundan davalı vekilinin temyiz talebinin REDDİNE, 29.01.2013 gününde oy birliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ