• ALT İŞVEREN ASIL İŞVEREN İLİŞKİSİNİN GEÇERLİ OLDUĞU DURUMDA İŞE İADENİN ALT İŞVERENE YAPILACAĞININ BELİRTİLMESİNİN GEREKMESİ

             
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2013/18796
  2013/18740
  13.09.2013
  İlgili Kanun / Madde
  4857.S.  İşK/ 2, 18-21
     
  • ALT İŞVEREN ASIL İŞVEREN İLİŞKİSİNİN GEÇERLİ OLDUĞU DURUMDA İŞE İADENİN ALT İŞVERENE YAPILACAĞININ BELİRTİLMESİNİN GEREKMESİ
  • FESHİN MALİ SONUÇLARINDAN ASIL İŞVEREN VE ALT İŞVERENİN MÜTESELSİLEN SORUMLU OLACAKALRI
   
  ÖZETİ Davalılar arasında 4857 sayılı İş Kanunu'na uygun asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunduğu dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Mahkemece de, asıl işveren alt işveren ilişkisi geçerli kabul edildiği halde, davacının hangi davalıya ait işyerine iade edildiği kararda belirtilmemiştir. Davacı, alt işveren olan davalılardan Birim Bilgi Teknolojileri A.Ş. işçisi olduğuna göre anılan davalıya ait  işyerine  iadesine  karar  verilmelidir. Yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olmuştur
  Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar doğmuş bulunan en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine, davacının işe başlatılması halinde varsa ödenen ihbar ve kıdem tazminatının bu alacaktan mahsubuna,
   
               

  DAVA             :Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
                           Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
                           Hüküm süresi içinde davalılar avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Z. Ayan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
              Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının belirlenmesini istemiştir.
              Davalılar, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuşlardır.
              Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
              Hüküm davalılar tarafından temyiz edilmiştir.
              Davalılar arasında 4857 sayılı İş Kanunu'na uygun asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunduğu dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Mahkemece de, asıl işveren alt işveren ilişkisi geçerli kabul edildiği halde, davacının hangi davalıya ait işyerine iade edildiği kararda belirtilmemiştir. Davacı, alt işveren olan davalılardan Birim Bilgi Teknolojileri A.Ş. işçisi olduğuna göre anılan davalıya ait  işyerine  iadesine  karar  verilmelidir. Yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olmuştur.
              Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı Kanun'un 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
              HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçe ile;
              1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
              2-İşverence yapılan FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının davalı Birim Bilgi Teknolojileri A.Ş.'ne ait işyerindeki işine iadesine,
              3-Davacının kanuni sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde davalılar tarafından müştereken ve müteselsilen ödenmesi gereken tazminat miktarının fesih sebebi ve kıdemi dikkate alınarak dört aylık ücreti olarak belirlenmesine,
              4-Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar doğmuş bulunan en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine, davacının işe başlatılması halinde varsa ödenen ihbar ve kıdem tazminatının bu alacaktan mahsubuna,
              5-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
              6-Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre 1.320,00 TL vekâlet ücretinin davalılardan alınıp davacıya verilmesine,
              7-Davacı tarafından yapılan TL yargılama giderinin davalılardan alınıp davacıya verilmesine, davalıların yaptığı yargılama giderinin üzerlerinde bırakılmasına,
              8-Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, kesin olarak 13.09.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ