• ALT İŞVEREN

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/2,18-21

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2007/9474
  Karar No: 2007/10635
  Tarihi:      16.04.2007

  l ALT İŞVEREN 
  l MUVAZAA
  l SENDİKAL NEDENLERLE FESİH

  ÖZETİ: Dosya içeriğine göre davacının 1998 yılında otel hizmeti verilen işyerinde işe başladığı, otelin işletmesinin dava dışı UTE HOLDİNG A.Ş tarafından aynı grup şirketi olan davalı AKBEN şirketine 2001 yılında 3 yıl süre ile kiralandığı, kira sözleşmesi sona ermesine rağmen davalı şirketin işletmeye devam ettiği, davacı ve işyerinde çalışanların Haziran ayı başlarında sendikaya üye olmaları ve üye olunan sendikanın yetki alması üzerine, işverenin yetkiye itiraz ettiği, yeni işçi aldığı ve işyerine noter getirerek sendika üyesi olmayan işçileri dahi sendika üyeliklerinden istifa ettirdiği, bu süreçte istifa etmeyen işçilerin bir kısmını çıkarttığı, davacı gibi bir kısmını asıl işi 22.09.2006 tarihinde bölerek alt işverene verilmesi üzerine, alt işveren işçisi olarak çalıştırmaya devam ettiği, davacının iş sözleşmesinin davalılardan alt işveren olan SÜPER ÇEVRE şirketi tarafından, "Şirketin MUTFAK hizmetleri verdiği departmanların 01.12.2005 tarihi itibari ile kapatılması, önel kullandırılmak istenmesine rağmen kabul etmemesi" gerekçesi ile 4857 sayılı İş Kanunu'nun 17. maddesi uyarınca feshedildiği, dava sırasında AKBEN şirketinin kapandığını belirttiği, oysa otel işletmeciliğinin daha önce çalıştıran ve kiralayan aynı grup şirketince yargılama sırasında devren alınarak devam ettirildiği bu nedenle feshin geçerli nedene dayanmadığı, iş sözleşmesinin sendikal nedene dayandığı anlaşılmaktadır.

  DAVA; Davacı, iş sözleşmesinin geçerli  neden olmadan ve sendikal nedenlerle fesih edildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir
  Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davalılar avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davalı AKBEN Tekstil Sanayi Anonim şirketine ait otel işletmeciliği hizmeti verilen işyerinde adı geçen şirket işçisi olarak çalışırken, sendika üyesi olduğunu, davalı işverenin sendika üyeliğinden ayrılma için baskı yaptığını, asıl işinin bir bölümünü diğer davalı şirkete muvazaalı olarak verdiğini ve taşeron şirket üzerinde gösterildiğini, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan ve sendikal nedenle feshedildiğini belirten davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı AKBEN ŞİRKET vekili, davalı şirketin otel işletmeciliğinde kiracı olduğunu, sendika üyeliği konusunda kendilerine bildirim yapılmadığını, ilk defa bu davada öğrenildiğini, 140 işçinin sendika üyeliğinden istifa ettiğini, kira sözleşmesinin sona erdiğini, davacının en son alt işveren işçisi iken haklarını alarak işvereni ibra ettiğini, iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedildiğini savunurken, diğer davalı şirket vekili ise, şirketin alt işveren olduğunu, muvazaa iddiası nedeni ile davanın diğer davalıya yöneltilmesi gerektiğini belirterek davanın reddini talep etmişlerdir.
  Mahkemece, davalı AKBEN şirketin her ne kadar kiracı olarak otel işletmeciliği yapmakta ise de, kira sözleşmesi bitmesine rağmen faaliyetini sürdürdüğü, kiralayan şirket UTE HOLDİNG A.Ş. ile kiracı şirketin yönetim kurulu başkanının aynı olduğu, işyerinin her iki şirketçe işletilmeye devam ettiği, şirketlerin iç içe organik bir yapıda oldukları, dava sırasında işyerinin diğer şirketçe işletildiği, devrin muvazaalı olduğu, davalı vekilinin şirketin şubesinin kapatıldığı ve el değiştirdiği savunmasına itibar edilmediği, sendika üyeliği, yetki tespiti süreci, iş müfettişi tespitlerine, turizm sezonunun yoğun olduğu dönemde işçilerin işten tadilat nedeni ile çıkarılması gibi olgular değerlendirildiğinde, feshin sendikal nedene dayandığı, davacının davalı asıl işveren AKBEN işçisi iken alt işveren tarafından işe alınarak aynı işte çalıştırıldığı, bu durumun 4857 sayılı İş Kanunu'nun 2/7 maddesine aykırı olduğu, davacının davalı AKBEN şirketinin asıl işinde çalıştığı, asıl işverence işe alınan işçilerinde alt işveren diğer davalı tarafından çalıştırıldığı, alt işverenin asıl işverenle birlikte sorumlu olduğu gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Dosya içeriğine göre davacının 1998 yılında otel hizmeti verilen işyerinde işe başladığı, otelin işletmesinin dava dışı UTE HOLDİNG A.Ş tarafından aynı grup şirketi olan davalı AKBEN şirketine 2001 yılında 3 yıl süre ile kiralandığı, kira sözleşmesi sona ermesine rağmen davalı şirketin işletmeye devam ettiği, davacı ve işyerinde çalışanların Haziran ayı baslarında sendikaya üye olmaları ve üye olunan sendikanın yetki alması üzerine, işverenin yetkiye itiraz ettiği, yeni işçi aldığı ve işyerine noter getirerek sendika üyesi olmayan işçileri dahi sendika üyeliklerinden istifa ettirdiği, bu süreçte istifa etmeyen işçilerin bir kısmını çıkarttığı, davacı gibi bir kısmını asıl işi 22.09.2006 tarihinde bölerek alt işverene verilmesi üzerine, alt işveren işçisi olarak çalıştırmaya devam ettiği, davacının iş sözleşmesinin davalılardan alt işveren olan SÜPER ÇEVRE şirketi tarafından, "Şirketin MUTFAK hizmetleri verdiği departmanların 01.12.2005 tarihi itibari ile kapatılması, önel kullandırılmak istenmesine rağmen kabul etmemesi" gerekçesi ile 4857 sayılı İş Kanunu'nun 17. maddesi uyarınca feshedildiği, dava sırasında AKBEN şirketinin kapandığını belirttiği, oysa otel işletmeciliğinin daha önce çalıştıran ve kiralayan aynı grup şirketince yargılama sırasında devren alınarak devam ettirildiği bu nedenle feshin geçerli nedene dayanmadığı, iş sözleşmesinin sendikal nedene dayandığı anlaşılmaktadır. Mahkemece feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine karar verilmesi ve sendikal nedenle işe başlatmama tazminatının belirlenmesi yerindedir.
  Ancak, davalı AKBEN şirketinin, davacı gibi kendi işçilerini alt işverene vererek çalıştırmasının muvazaalı olduğu ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 2/7 maddesi uyarınca asıl işveren olduğu kabul edilmesine rağmen, işveren sıfatı olmayan diğer davalı SÜPER ÇEVRE şirketinin de sorumlu tutulması hatalıdır. Davanın adı geçen davalı yönünden husumet nedeni ile reddi gerekir.
  4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
  HÜKÜM : Yukarda açıklanan gerekçe ile;
  1 .Mahkemenin            kararının            BOZULARAK            ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2.   Davalı    SÜPER ÇEVRE Şirketi hakkında açılan davanın husumetten REDDİNE,
  3.  Davalı AKBEN şirketi hakkında açılan davanın KABULÜ ile,
  a)Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
  b)  Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının feshin sendikal ledenle yapılması karşısında 2821 sayılı yasanın 31/6 maddesi uyarınca   davacının 1 yıllık 3rilt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
  c)  Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde lak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer laklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,
  4. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  5.  Davacının  yapmış  olduğu   53.10  YTL  yargılama  giderinin   davalı AKBEN şirketinden tahsili ile davacıya verilmesine,
  6.  Karar tarihinde  yürürlükte  bulunan  tarifeye  göre  450.-YTL  ücreti vekaletin davalı  AKBEN şirketinden alınarak davacıya verilmesine, Ret nedeni  ile aynı miktarda vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı SÜPER ÇEVRE Şirketine verilmesine, adı geçen davalının yaptığı 20.YTL yargılama giderinin davacıdan tahsiline,
  7. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, Kesin olarak  16.4.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ