• ALMAN RANT SİGORTASINA GİRİŞİN TÜRKİYE’DE SİGORTA BAŞLANGICI OLARAK ALINMASININ GEREKMESİ

   
  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2014/3955
  2014/16384
  02.07.2014
  İlgili Kanun / Madde
  5510 S. SGK/3
     
  • ALMAN RANT SİGORTASINA GİRİŞİN TÜRKİYE’DE SİGORTA BAŞLANGICI OLARAK ALINMASININ GEREKMESİ
   
  ÖZETİ. Almanya Federal Cumhuriyeti Sosyal Yasa (SGB) VI.Kitab’ın(Alman Sosyal Kanunu) konuya ilişkin Yasal Aylık Süreleri’ni düzenleyen beşinci başlık 55. maddesi “Prim ödeme süreleri,mecburi veya isteğe bağlı sigorta primlerinin ödendiği sürelerdir. Özel yasalara göre ödenmiş kabul edilen mecburi sigorta primlerine ilişkin süreler de, mecburi sigorta primlerinin ödendiği süreler olarak kabul edilir.” Hükmünü içerirken; “çocuk yetiştirme süreleri” başlıklı 56. Maddesi (1) no’lu bendinin “Bir çocuğun yetiştirildiği süreler için, çocuğun ilk üç yaşı içerisinde mecburi sigorta primleri ödenmiş olarak geçerlidir..” hükmünü içermesi karşısında, dava dosyası içerisinde yer alan Alman sigorta kurumuna ait sigorta hesabında, davaya konu yapılan ve rant sigortasına giriş tarihi olarak öngörülen14.06.1986 tarihini de içeren01.02.1986-31.12.1986 tarihleri arası dönemde “pflichtbeitragszeit für kindererziehung (çocuk yetiştirme içinzorunlu prim süresi)” olarak adlandırılan sürenin, yukarıda bahsedilen UluslararasıEk Sözleşme hükmü kapsamında, uzun vadeli sigorta kollarındanolanmalüllük, yaşlılık ve ölüm Sigortalarından Alman rant sigortasına giriş niteliğinde bir sigortalılık girişi olmasına göre, yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usûl ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA

   
   
               

  Dava, Alman rant sigortasına giriş olan 14.06.1986 tarihinin Türkiye’de sigorta başlangıcı olarak tespiti istemine ilişkindir.
  Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Hükmün, davalı Kurum vekilitarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Şerafettin Özyürür tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle; 10.04.1965 tarihli resmi gazetede yayımlanarak 01.11.1965 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin uzun vadeli sigorta kollarından olan “Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları(aylıkları)” başlıklı beşinci bölümde düzenlenen konuya ilişkin Ek Sözleşmenin 29’uncu madde 4’üncü fıkrasının “(4) Bir kimsenin Türk sigortasına girişinden önce bir Alman rant sigortasına girmiş bulunması halinde, Alman Rant Sigortası'na girişi, Türk Sigortası'na giriş olarak kabul edilir.” hükmünü içermekte olup, anılan Uluslararası ikili sözleşme hükmü ile sözleşme hükmünün düzenlendiği bölüm birlikte değerlendirildiğinde, bir kimsenin Türk sigortasına girmeden önce,sözleşme hükmü kapsamında, malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından Alman Rant Sigortası'na girmiş bulunması halinde, rant sigortasına giriş tarihinin, Türk sigortasına giriş tarihi olarak kabul edilmesi gerekeceği düzenlenmiştir.
  Öte yandan, dava dosyası içerisinde yer alan ve benzer nitelikteki dava dosyalarına gönderilen davalı Kurum yazıları ile ekli tercümeli Alman Sigorta Merci yazılarında; Alman mevzuatına göre, zorunlu prim süreleri (Türkçe deyişle uzun vade sigorta kollarından olan malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası) olarak adlandırılan sürelerin, zorunlu ödenen prim süreleri ya da hususi hükümlere göre primi ödenmiş veya ödenmiş varsayılan süreler olarak belirtilmiştir.
  Nitekim Almanya Federal Cumhuriyeti Sosyal Yasa (SGB) VI.Kitab’ın(Alman Sosyal Kanunu) konuya ilişkin Yasal Aylık Süreleri’ni düzenleyen beşinci başlık 55. maddesi “Prim ödeme süreleri,mecburi veya isteğe bağlı sigorta primlerinin ödendiği sürelerdir. Özel yasalara göre ödenmiş kabul edilen mecburi sigorta primlerine ilişkin süreler de, mecburi sigorta primlerinin ödendiği süreler olarak kabul edilir.” Hükmünü içerirken; “çocuk yetiştirme süreleri” başlıklı 56. Maddesi (1) no’lu bendinin “Bir çocuğun yetiştirildiği süreler için, çocuğun ilk üç yaşı içerisinde mecburi sigorta primleri ödenmiş olarak geçerlidir..” hükmünü içermesi karşısında, dava dosyası içerisinde yer alan Alman sigorta kurumuna ait sigorta hesabında, davaya konu yapılan ve rant sigortasına giriş tarihi olarak öngörülen14.06.1986 tarihini de içeren01.02.1986-31.12.1986 tarihleri arası dönemde “pflichtbeitragszeit für kindererziehung (çocuk yetiştirme içinzorunlu prim süresi)” olarak adlandırılan sürenin, yukarıda bahsedilen UluslararasıEk Sözleşme hükmü kapsamında, uzun vadeli sigorta kollarındanolanmalüllük, yaşlılık ve ölüm Sigortalarından Alman rant sigortasına giriş niteliğinde bir sigortalılık girişi olmasına göre, yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usûl ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 02.07.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ