• ALKOLLÜ OLARAK İŞE GELME

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İş.K/18-21,25

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ                                                                         

  Esas No: 2005/8257
  Karar No: 2005/12834
  Tarihi: 11.04.2005          

  l ALKOLLÜ OLARAK İŞE GELME
  l HAKLI FESİH

  ÖZETİ: Dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının her ne kadar işyeri dışında alkol aldığı anlaşılmaktaysa da, işyeri aracıyla işyerine geldiği ve işyerinde doktor tutanağıyla alkollü olduğu anlaşıldığı gibi, tutum ve davranışlarından da tanık beyanlarına göre alkollü olduğu açıktır. Bu durumda davacının iş akdinin 4857 sayılı kanunun 25/II-d ve 84. maddeleri gereğince haklı nedenle feshedildiği anlaşılmıştır.

  DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kabul etmiştir.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı akdinin geçerli neden olmaksızın feshedildiğini iddia etmiş, davalı haklı nedenle iş sözleşmesine son verildiğini savunmuş, Mahkemede davayı kabul ederek feshin geçersizliğine ve işe iadeye dair hüküm vermiştir.
  Dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının her ne kadar işyeri dışında alkol aldığı anlaşılmaktaysa da, işyeri aracıyla işyerine geldiği ve işyerinde doktor tutanağıyla alkollü olduğu anlaşıldığı gibi, tutum ve davranışlarından da tanık beyanlarına göre alkollü olduğu açıktır. Bu durumda davacının iş akdinin 4857 sayılı kanunun 25/II-d ve 84.maddeleri gereğince haklı nedenle feshedildiği anlaşılmıştır.
  4857 Sayılı İş Kanunun 20/3. maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.


  HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;
  1. Adana 2. İş Mahkemesinin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2. Davanın REDDİNE,
  3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  4. Davacının yapmış olduğu 35.70 YTL.yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
  5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 350 YTL. ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
  6. Peşin alman temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, kesin olarak 11.4.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ