• ALACAKLININ TEMERRÜDÜ

  İlgili Kanun/md:
  1475 s.İşK: 14
  BK:90
  l ALACAKLININ TEMERRÜDÜ
  lEN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİNİN BELİRLENMESİNDE FİİLEN UYGULANAN FAİZ
  ÖZÜ: Davacı. PTT den usulünce yapılan ihtara rağmen gönderilen miktarı almakta kendi kusuru ile gecikmişse. ihtarat tarihinden gönderilen miktarın aldığı tarihe kadar olan süre temerrüt faizinin değerlendirilmesinde nazara alınmamalıdır
  Merkez Bankası cevabi yazısı uygulanan en yüksek faiz oranının belirlenmesi için yeterli değildir. Merkez Bankası cevabında en yüksek mevduat faizi olan %72 faizi uygulayan banka da açıklanmamaktadır. Dava konusu miktar nazara alındığında fiilen uygulanan faiz saptanmadan eksik inceleme ile en yüksek oran olan %72 faiz uygulanarak hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  T.C.

  YARGITAY

  9. Hukuk Dairesi

  ESAS NO: 2003/18121
  KARAR NO: 2003/18846
  TARİHİ: 6.11.2003

  DAVA:            Davacı. kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm .sünesi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre. davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacıya adreste yapılan ödemelerle ilgili posta görevlisinin davacıya ulaştığı tarih belirlenmeli, başka bir deyişle, görevli tarafından bırakılan ihbar tarihi saptanmalı : bu tarihten itibaren gönderilen alacak miktarı ile ilgili işverenin ödeme yükümlülüğünün yerine getirildiği kabul edilmeli, temerrüt faizleri buna göre belirlenmelidir.
  Davacı. PTT den usulünce yapılan ihtara rağmen gönderilen miktarı almakta kendi kusuru ile gecikmişse. ihtarat tarihinden gönderilen miktarın aldığı tarihe kadar olan süre temerrüt faizinin değerlendirilmesinde nazara alınmamalıdır.
  Mahkemece bu hususlar belirlenmeden yapılan hesaplamaya değer verilmesi hatalıdır.
  3)Merkez Bankasından alman cevabi yazıda, ödeme tarihlerindeki mevduat faiz oranlan %30-72 olarak belirtilmiştir. Mahkeme. %72 oranını nazara alarak temerrüt faizi hesaplamıştır. Bankalarca Merkez Bankasına bildirilen faiz oranlan uygulayabilecekleri mevduat faizinin asgari ve azami oranlarını göstermektedir. Başka bir anlatımla uygulanan faiz oranını açıklanmamaktadır. Bankaların faizleri mevduatın miktarına ve vade tarihine göre belirledikleri bilinen bir gerçektir. Bu nedenle. Merkez Bankası cevabi yazısı uygulanan en yüksek faiz oranının belirlenmesi için yeterli değildir. Merkez Bankası cevabında en yüksek mevduat faizi olan %72 faizi uygulayan banka da açıklanmamaktadır. Dava konusu miktar nazara alındığında fiilen uygulanan faiz saptanmadan eksik inceleme ile en yüksek oran olan %72 faiz uygulanarak hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 6.11.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ