• AĞIR İŞLERDE ÇALIŞAMAZ RAPORUNUN OLMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/30032
  Karar No: 2007/1228
  Tarihi:      29.01.2007

  l AĞIR İŞLERDE ÇALIŞAMAZ RAPORUNUN OLMASI
  l FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKESİ GEREĞİ İŞÇİNİN ÖNCE HAFİF İŞLERE VERİLMESİNİN GEREKMESİ
  l GEÇERSİZ FESİH

  ÖZETİ: Dosya içinde mevcut sağlık Kurulu raporunda davacının bir yıl süre ile ağır işlerde çalışamaması geçici olup, iş akdinin feshini gerektirecek bir rahatsızlığı mevcut değildir. Başka bir anlatımla, çalışamaz duruma getirmemekle birlikte işini gerektiği şekilde yapmasını devamlı etkileyen bir hastalık söz konusu olmadığından feshin son çare olması ilkesi gereği fesihten önce hafif işlerde çalışması gibi diğer yollar denendikten sonra fesih yoluna başvurulmalıydı. Mevcut olgulara göre feshin geçerli nedene dayanmadığının kabulü gerekir.

  DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesini istemiştir.
  Davalı işveren, iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkemece davacının montaj işçisi olduğu ve İzmit Devlet Hastanesinden verilen “1 yıl süre ile ağır işlerde çalışmaması uygundur” şeklindeki rapor nedeni ile işverenin davacıya bir yıl süre ile hafif iş bulma zorunluluğu bulunmadığı, davacının ilk başka montaj işçisi olarak işe alındığı ve bu konuda iş sözleşmesi düzenlendiği, feshin geçerli nedene dayandığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Dosya içinde mevcut sağlık Kurulu raporunda davacının bir yıl süre ile ağır işlerde çalışamaması geçici olup, iş akdinin feshini gerektirecek bir rahatsızlığı mevcut değildir. Başka bir anlatımla, çalışamaz duruma getirmemekle birlikte işini gerektiği şekilde yapmasını devamlı etkileyen bir hastalık söz konusu olmadığından feshin son çare olması ilkesi gereği fesihten önce hafif işlerde çalışması gibi diğer yollar denendikten sonra fesih yoluna başvurulmalıydı. Mevcut olgulara göre feshin geçerli nedene dayanmadığının kabulü gerekir.
  Belirtilen nedenlerle, 4857 sayılı İş  Kanunun 2O.maddesinin 3.fıkrası  uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
  HÜKÜM : Yukarıda belirtilen nedenlerle;
  1-) Kocaeli 2. İş Mahkemesinin  14.9.2006 gün ve 509-548  sayılı kararının bozularak ortadan kaldırılmasına,
  2-) İşverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine,
  3-) Davacının  yasal sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının fesih nedeni ve kıdemi dikkate alınarak 4 aylık ücreti olarak belirlenmesine,
  4) Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine,
  Davacının işe başlatılması halinde varsa ödenen ihbar ve kıdem tazminatının bu alacaktan mahsubuna,
  5) Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığını,
  6) Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan tarife göre 450. YTL vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,
  7) Davacı tarafından yapılan (29) YTL yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
  8) Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, kesin olarak oybirliğiyle 29.1.2007 tarihinde karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ