• ADİ ORTAKLIĞIN TÜZEL KİŞİLİĞİNİN BULUNMADIĞI

  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2017/45500
  2018/3357
  15.02.2018
  İlgili Kanun / Madde

  6100 S. HMK. /124


   
     
  • ADİ ORTAKLIĞIN TÜZEL KİŞİLİĞİNİN BULUNMADIĞI
  • ADİ ORTAKLIĞA KARŞI AÇILAN DAVANIN ORTAKLARIN TAMAMINA AYRI AYRI YÖNELTİLMESİNİN GEREKMESİ
  • ADİ ORTAKLIĞIN HER BİR ORTAĞINA DAVININ YÖNELTİLMEMESİNİN KABUL EDİLEBİLİR YANILGI NİTELİĞİNDE OLDUĞU
   
  ÖZETİ   .  Adi ortaklığa karşı açılmış olan dava, diğer ortakların tümüne karşı yöneltilmiş demektir. Bu durumda, adi ortaklığı oluşturan tüzel kişilerin ayrı ayrı davalı olarak gösterilmesi ve taraf teşkilinin sağlanması gereklidir. Eldeki davada, davalı tarafın yanlış gösterilmesi, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 124/5. maddesi uyarınca, kabul edilebilir bir yanılgıya dayanmaktadır. Bu sebeple  davacı vekiline, adi ortaklığı oluşturan davalılara ayrı ayrı tebligat yapılması için süre verilmeli ve  taraf teşkili sağlanarak yargılamaya devam edilmelidir. Tüzel kişiliği olmadığı halde, adi ortaklık  adına davetiye çıkartılması, dosyada taraf teşkili sağlanamadan işin esasına girilerek karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

                 
   
       
               
  MAHKEMESİ :İş Mahkemesi
  DAVA TÜRÜ   : ALACAK

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı Sağlık Bakanlığı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi E. Karaköse Özel tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı vekili, müvekkilinin, davalılar bünyesinde Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalıştığını, iş sözleşmesinin davalılar tarafından haklı sebep olmadan feshedildiğini  belirterek kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti ve birkısım işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
  Davalı Sağlık Bakanlığı vekili davanın reddini savunmuştur.
  Davalı Testem Tem. Tur. İnş İth. Tic. Ltd. Şti. - Asol Gıda İnş Nak. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. adi ortaklığı adına Testem Tem. Tur. İnş İth. Tic. Ltd. Şti. vekili davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Karar, süresi içerisinde davalı Sağlık Bakanlığı  tarafından temyiz edilmiştir.
  Taraflar arasında öncelikle çözümlenmesi gereken uyuşmazlık, adi ortaklığa yöneltilen davada, taraf teşkilinin nasıl sağlanacağı konusundadır.
  Yargılamanın hukuka uygun ve sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi, iddia ve savunmanın özgürce ileri sürülebilmesi ve delillerin eksiksiz olarak toplanıp tartışılabilmesi, öncelikle tarafların yargılamadan haberdar edilmeleri ile olanaklıdır. Hasımsız davalar hariç olmak üzere, dava dilekçesi ile duruşma gün ve saati karşı tarafa tebliğ edilmeden ve taraf teşkili sağlanmadan davaya bakılamaz ve yargılama yapılamaz.
  Hukuk Genel Kurulunun 08.10.2003 tarih, 2003/12-574-564 sayılı kararında vurgulandığı üzere ortak girişim iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin belli bir amaca ulaşmak için katkılarını birleştirdikleri bir ortaklık türü olup, bu ortaklığın tek başına tüzel kişiliği bulunmamaktadır.
  Dosya içeriğine göre  dava, Sağlık Bakanlığı ile  Testem Tem. Tur. İnş İth. Tic. Ltd. Şti. - Asol Gıda İnş. Nak. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. adi ortaklığına  yöneltilmiş, dava dilekçesi  adi ortaklık adına tebliğ edilerek yargılama yapılmıştır.  Adi ortaklığa karşı açılmış olan dava, diğer ortakların tümüne karşı yöneltilmiş demektir. Bu durumda, adi ortaklığı oluşturan tüzel kişilerin ayrı ayrı davalı olarak gösterilmesi ve taraf teşkilinin sağlanması gereklidir. Eldeki davada, davalı tarafın yanlış gösterilmesi, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 124/5. maddesi uyarınca, kabul edilebilir bir yanılgıya dayanmaktadır. Bu sebeple  davacı vekiline, adi ortaklığı oluşturan davalılara ayrı ayrı tebligat yapılması için süre verilmeli ve  taraf teşkili sağlanarak yargılamaya devam edilmelidir. Tüzel kişiliği olmadığı halde, adi ortaklık  adına davetiye çıkartılması, dosyada taraf teşkili sağlanamadan işin esasına girilerek karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan sebeplerden BOZULMASINA, bozma nedenine göre, davalı bakanlığın sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, 15.02.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ