• 18 YAŞINDAN ÖNCE BAŞLAYAN SİGORTALILIK


  YARGITAY
  21. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2014/582
  2015/559
  20.01.2015
  İlgili Kanun / Madde
  506 S. SSK. /60
   
     
  • 18 YAŞINDAN ÖNCE BAŞLAYAN SİGORTALILIK
  •  
   
  ÖZETİ  Sigortalı işe ilk başlangıç tarihinin tespitine ilişkin davanın yasal dayanağını oluşturan 506 sayılı Kanun'un 108. maddesinin 1. fıkrasına göre, "Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında nazara alınacak sigortalılık süresinin başlangıcı, sigortalının, yürürlükten kaldırılmış 5417 ve 6900 sayılı Kanunlara veya bu Kanuna tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihtir."
  Öte yandan 506 sayılı Kanunun 60/G maddesine göre 18 yaşından önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların sigortalılık sürelerinin 18 yaşını doldurdukları tarihte başlayacağı, ancak bu tarihten önceki süreler için ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primlerinin prim ödeme gün sayılarına dahil edileceği bildirilmiştir.


   
   
       
               

  Davacı, sigortalılık başlangıç tarihinin 28/01/1982 olduğunun tesbitine, tahsil talep tarihini takip eden aybaşından itibaren yaşlılık aylığı almaya hak kazandığına, biriken aylıkların faiziyle tahsiline karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün davalılardan Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Mahmut Kalemci tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.


  Dava, davacının sigorta başlangıç tarihinin 28.01.1982 tarihi olduğunun tespiti ile tahsis talep tarihini takip eden aybaşından itibaren davacıya yaşlılık aylığı bağlanması ve biriken aylıkların faizleri ile birlikte davacıya ödenmesi istemine ilişkindir.
  Mahkemece, davanın kabulü ile davacının sigortalılık başlangıç tarihinin 28.01.1982 olarak tespiti ile aksine olan kurum işleminin iptaline, tahsis talep tarihini takip eden aybaşı olan 01.11.2011 tarihinden itibaren 4759 Sayılı Yasa ile değişik 506 Sayılı Yasanın geçici 81. maddesinin B/a bendine göre yaşlılık aylığına hak kazandığının tespiti ile bu tarihe göre yaşlılık aylığı bağlanmasına karar verilmiştir.
  / Davacıya ait 28.01.1982 tarihli işe giriş bildirgesinin davalı Kuruma, 28.03.1983 tarihinde verildiğine dair uyuşmazlık bulunmamaktadır. Uyuşmazlık, somut olayda fiili çalışma olgusunun yöntemince kanıtlanmış olup olmadığı, mahkemece bu yönde yapılan inceleme ve araştırmanın hükme yeterli bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır.
  Sigortalı işe ilk başlangıç tarihinin tespitine ilişkin davanın yasal dayanağını oluşturan 506 sayılı Kanun'un 108. maddesinin 1. fıkrasına göre, "Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında nazara alınacak sigortalılık süresinin başlangıcı, sigortalının, yürürlükten kaldırılmış 5417 ve 6900 sayılı Kanunlara veya bu Kanuna tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihtir."
  Öte yandan 506 sayılı Kanunun 60/G maddesine göre 18 yaşından önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların sigortalılık sürelerinin 18 yaşını doldurdukları tarihte başlayacağı, ancak bu tarihten önceki süreler için ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primlerinin prim ödeme gün sayılarına dahil edileceği bildirilmiştir.
  Dosyadaki kayıt ve belgelerden; davacının 13.10.1965 doğumlu olduğu, 28.03.1983 tarihinde Kurum kayıtlarına intikal eden işe giriş bildirgesi ile davacının, davalı işverene ait 39850.45.02 sicil no'luoto tamirhanesi işyerinde 28.01.1982 tarihinde çalışmaya başladığının bildirildiği, çalıştığı döneme ilişkin bordroların verilmediği anlaşılmaktadır.

  Somut olayda; davacıya verilen sicil numarasının hangi yıla ait olduğunun sorulmadığı, komşu işyeri tanığı araştırılmadan davacı tanıklarının beyanı ile hüküm kurulduğu, davacının 18 yaşını doldurmadan önceki bir tarih olan "28.01.1982 tarihinin" sigorta başlangıç tarihi olarak kabul edildiği ve yaşlılık aylığının buna göre hesaplandığı görülmüştür.
  Davacının sigorta başlangıcına dayalı çalışmasının fiili çalışma olup olmadığının yöntemince araştırılmaması ve 18 yaşını tamamlamadan önceki tarihin hükme esas alınması ve buna göre yaşlılık aylığının hesaplanması hatalı olmuştur.
  Yapılacak iş, davacıya verilen sicil numarasının hangi yıla ait olduğunu Kurumdan sormak, işveren tarafından bordro verilmediği de gözetilerek, Sosyal Güvenlik Kurumu, zabıta, maliye, meslek odası aracılığı ve muhtarlık marifetiyle işyerine o tarihte komşu olan diğer işyerlerinde uyuşmazlık konusu dönemde çalıştığı tespit edilen kayıtlı komşu işyeri çalışanları; yoksa işyeri sahipleri, o da yoksa davacının çalışmasını bilebilecek nitelikte tanık araştırılıp tespit edilerek çalışmanın niteliği ile gerçek bir çalışma olup olmadığı yönünde yöntemince beyanlarını almak ve gerçek çalışma olgusunu somut ve inandırıcı bilgilere dayalı şekilde ortaya koyduktan sonra, 506 sayılı Kanunun 60/G ve Geçici 54. maddelerini gözönünde tutarak sigorta başlangıç tarihini tespit etmek ve tespit edilen sigorta başlangıç tarihine göre yaşlılık aylığı şartlarının oluşup oluşmadığını tartışmak sonucuna göre karar vermektir.
  Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular gözönünde tutulmaksızın eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O halde, davalı Kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 20.01.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ