• 10 GÜNLÜK ÜCRETTEN FAZLA ZARARA YOL AÇMA

  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İş.K/13,14,17

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ                                                                          

  Esas No: 2004/18432
  Karar No: 2005/12959
  Tarihi: 12.04.2005         

  l 10 GÜNLÜK ÜCRETTEN FAZLA ZARARA YOL AÇMA
  l HAKLI FESİH
  l KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAK EDEMEME

  ÖZETİ: Dosya içinde bulunan bilgi ve belgelere göre davacı işçi uzun süreden beri kullandığı vincin bir başka üretim aracına çarpmasına neden olmuş ve bu olayda %30 oranında kusurlu bulunmuştur. Anılan kusur oranına göre azaltılmış olsa dahi işverenin uğradığı zararın işçinin 10 günlük ücretinin çok üzerinde olduğu da dosya içeriği ile sabittir. Böyle olunca, fesih tarihinde yürürlükte olan 1475 sayılı İş Kanunu’nun 17/2-h maddesi uyarınca davalı işverence yapılan feshin haklı nedene dayandığının kabulü gerekir. Davacı işçinin daha önce başkaca bir zarara neden olmamış olması bu olguyu değiştirmediği gibi, işverence öncelikle ihtar veya ücret kesintisi gibi bir ceza uygulamasını gerektiren bir kural da mevcut değildir. Bu durumda ihbar ve kıdem tazminatlarına hak kazanılmasına olanak bulunmamaktadır.

  DAVA: Taraflar arasındaki ihbar ve kıdem tazminatının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 12.4.2005 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına Avukat B.O. geldi. Karşı taraf adına kimse gelmedi. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı işçi, iş sözleşmesinin işverence haklı bir neden olmaksızın feshedildiğini ileri sürerek açmış olduğu bu davada kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinde bulunmuştur. Davalı işveren ise, işçinin işyerinde 10 günlük ücretini aşacak şekilde zarara neden olduğundan bahisle haklı olarak iş sözleşmesinin feshedildiğini savunmuştur. Mahkemece, davacının vermiş olduğu hasarın 10 günlük ücretini aşamasına rağmen ilk kez böyle bir olayın yaşandığı ve teknik bilirkişi raporuna göre de %30 oranında kusurlu olması nedeniyle feshin ağır ve haksız olduğu sonucuna varılmış ve tazminat isteklerinin kabulüne karar verilmiştir.
  Dosya içinde bulunan bilgi ve belgelere göre davacı işçi uzun süreden beri kullandığı vincin bir başka üretim aracına çarpmasına neden olmuş ve bu olayda %30 oranında kusurlu bulunmuştur. Anılan kusur oranına göre azaltılmış olsa dahi işverenin uğradığı zararın işçinin 10 günlük ücretinin çok üzerinde olduğu da dosya içeriği ile sabittir. Böyle olunca, fesih tarihinde yürürlükte olan 1475 sayılı İş Kanununun 17/2-h maddesi uyarınca davalı işverence yapılan feshin haklı nedene dayandığının kabulü gerekir. Davacı işçinin daha önce başkaca bir zarara neden olmamış olması bu olguyu değiştirmediği gibi, işverence öncelikle ihtar veya ücret kesintisi gibi bir ceza uygulamasını gerektiren bir kural da mevcut değildir. Bu durumda ihbar ve kıdem tazminatlarına hak kazanılmasına olanak bulunmamaktadır. Mahkemece anılan isteklerin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde isteklerin kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, davalı yararına takdir edilen 400 YTL. duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 12.4.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ