• 01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCEKİ İŞ KAZALARINA 5510 SAYILI YASADAKİ İLK PEŞİN SERMAYE KURALININ UYGULANMAYACAĞI

   
  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2010/12957
  2012/2892
  21.02.2012
  İlgili Kanun / Madde
  506 S.SSK/26
     
  • 01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCEKİ İŞ KAZALARINA 5510 SAYILI YASADAKİ İLK PEŞİN SERMAYE KURALININ UYGULANMAYACAĞI
    ÖZETİ: Dava; 18/09/2004 tarihli iş kazası sonucu vefat eden sigortalı Nejdet Pala"nın hak sahiplerine Kurumca yapılan - sosyal sigorta yardımlarının davalı işverenden tahsili istemine ilişkin olup, 5510 sayılı Yasanın 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 21. maddesi ile yeniden getirilen "sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı" tazmin hükmünün, 5510 sayılı Yasanın yürürlüğü öncesinde gerçekleşen iş kazalarından kaynaklanan rücuan tazminat davalarında uygulanmasına olanak veren bir düzenleme bulunmadığı gibi; rücuan tazmine ilişkin düzenlemenin, yasanın yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden önce meydana gelen olay ve ilişkilere uygulanmasını gerektirir istisnai durumlar kapsamında değerlendirilemeyeceği gözetildiğinde, davanın yasal dayanağı 506 sayılı Yasanın 26/1. maddesidir
               


   Dava, iş kazası sonucu vefat eden sigortalının hak sahiplerine bağlanan peşin değerli gelirler ile yapılan harcama ve masrafların 506 sayılı Yasanın 26. maddesi gereğince tahsili istemine ilişkindir.
  Mahkemece, davanın kısmen kabulüne şeklinde karar verilmiştir.
  Hükmün, taraflar vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Fatma Gökkaya tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  1 -Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi gerekir.

  2-Davacı Kurum vekilinin temyiz itirazlarına gelince;
  Dava; 18/09/2004 tarihli iş kazası sonucu vefat eden sigortalı Nejdet Pala"nın hak sahiplerine Kurumca yapılan - sosyal sigorta yardımlarının davalı işverenden tahsili istemine ilişkin olup, 5510 sayılı Yasanın 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 21. maddesi ile yeniden getirilen "sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı" tazmin hükmünün, 5510 sayılı Yasanın yürürlüğü öncesinde gerçekleşen iş kazalarından kaynaklanan rücuan tazminat davalarında uygulanmasına olanak veren bir düzenleme bulunmadığı gibi; rücuan tazmine ilişkin düzenlemenin, yasanın yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden önce meydana gelen olay ve ilişkilere uygulanmasını gerektirir istisnai durumlar kapsamında değerlendirilemeyeceği gözetildiğinde, davanın yasal dayanağı 506 sayılı Yasanın 26/1. maddesidir.
  Dava müşterek müteselsil sorumluluk esaslarına göre açılmıştır. BK 50 ve 51. maddelerine göre birden fazla kişinin bir zararın oluşumuna sebebiyet vermeleri ile muhtelif sebeplerden dolayı aynı zarardan birden fazla kişinin sorumlu tutulmalarını gerektirir durumlarda zarar verenlerden her birinden zararın tazminini talep hakkı vardır. Teselsüle dayalı davalarda, Kurum sigortalı ya da hak sahiplerine yaptığı sosyal sigorta yardımlarının tümünün tazminini, bütün sorumlulardan birlikte veya her birinden ayrı ayrı, ya da sadece birinden istemek hakkına sahiptir. Tazmin sorumlularından her biri, Kuruma karşı zararın tamamından müteselsilen, fakat birbirlerine karşı kendi kusurları oranında sorumludur. Hükme esas alınan 28.05.2010 tarihli bilirkişi raporunda davalı işveren Remzi Topçu'nun % 40, dava dışı iş makinesi operatörü Faruk Bereket'in ise % 30 kusurlu oldukları belirtilmiş olup, somut olayda, davalı işveren Remzi Topçu 506 sayılı Yasanın 26/1. fıkrası gereğince sorumlu bulunduğundan ve dava müşterek, müteselsil sorumluluk esasına göre açıldığından, davalı işveren Remzi Topçu'nun kusur oranına, dava dışı iş makinesi operatörü Faruk Bereket'in kusurunun da eklenmek suretiyle davalı tarafın sorumlu olduğu zarar miktarının belirlenmesi gerektiği halde, yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
  O halde, davacı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

  SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 21.02.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ