• YILLIK İZNİN KULLANDIRILDIĞI YA DA ÖDENDİĞİNİ İZİN DEFTERİ İLE KANITLAMA YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/59

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2005/36858
  Karar No: 2006/16037
  Tarihi:      05.06.2006

  l YILLIK İZNİN KULLANDIRILDIĞI YA DA ÖDENDİĞİNİ İZİN DEFTERİ İLE KANITLAMA YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLMASI
  l SAVUNMA HAKKININ TANIK DİNLETİLMESİ İSTEMİ RED EDİLEREK SINIRLANDIRILA-MAYACAĞI

  ÖZETİ:  Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda yıllık ücretli izinlerini kullandığı yönünde davalı savunmasının bulunması ve aksini davacının ispat edemediği belirtilerek davacının yıllık izin ücreti alacağı talebi reddedilmiştir. Yıllık ücretli izinlerin kullandırıldığını ve ücretinin ödendiğini yıllık ücretli izin defteri ile ispat yükü işverene aittir. Dosya içerisinde bazı yıllar için yıllık izin kullanma belgeleri mevcut ise de tüm çalışma süresi yönünden izin belgeleri bulunmamaktadır. Mahkemece yanlış değerlendirme ile yıllık izin ücret talebinin tamamen reddi hatalıdır. Davacının çalışma süresi yönünden dosyadaki yazılı izin dilekçeleri değerlendirilerek sonuca gidilmelidir
  Davalı işveren mahkemece verilen mehil içerisinde delil listesi sunmuş tanıklarının isimlerini ve adreslerini mahkemeye bildirmiştir. Ancak mahkemece bilirkişi raporunun dosya içeriğine uygun düştüğü belirtilerek davalının tanık dinletme istemi reddedilmiştir. Mahkemenin gerekçesi hukuka aykırı olup davalının savunma hakkı kısıtlanmıştır.
             
  DAVA: Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, fazla çalışma ve yıllık izin ücreti ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Dosya içerisinde mevcut 10.9.1992 tarihli belgede davacı kendi isteğiyle ayrıldığını Dalmaksan işyerinden hiçbir alacağının kalmadığını belirtmiştir. Mahkemece bu belge davacıya gösterilerek beyanları alınmadan imzanın davacıya ait olup olmadığı araştırılmadan hüküm kurulması hatalıdır.
  3. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda yıllık ücretli izinlerini kullandığı yönünde davalı savunmasının bulunması ve aksini davacının ispat edemediği belirtilerek davacının yıllık izin ücreti alacağı talebi reddedilmiştir. Yıllık ücretli izinlerin kullandırıldığını ve ücretinin ödendiğini yıllık ücretli izin defteri ile ispat yükü işverene aittir. Dosya içerisinde bazı yıllar için yıllık izin kullanma belgeleri mevcut ise de tüm çalışma süresi yönünden izin belgeleri bulunmamaktadır. Mahkemece yanlış değerlendirme ile yıllık izin ücret talebinin tamamen reddi hatalıdır. Davacının çalışma süresi yönünden dosyadaki yazılı izin dilekçeleri değerlendirilerek sonuca gidilmelidir.
  4. Davalı işveren mahkemece verilen mehil içerisinde delil listesi sunmuş tanıklarının isimlerini ve adreslerini mahkemeye bildirmiştir. Ancak mahkemece bilirkişi raporunun dosya içeriğine uygun düştüğü belirtilerek davalının tanık dinletme istemi reddedilmiştir. Mahkemenin gerekçesi hukuka aykırı olup davalının savunma hakkı kısıtlanmıştır. Bu sebeple mahkemece davalıya tanıkları adına davetiye çıkartması ve masraflarını yatırması için usulüne uygun mehil gerekirse kesin mehil verilmeli tanıklar dinlenerek tüm dosya kapsamı ile birlikte değerlendirilerek sonuca gidilmelidir. Yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 5.6.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ