• YAŞLILIK AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANMIŞ OLMANIN TEK BAŞINA GEÇERLİ FESİH NEDENİ SAYILMAYACAĞI

  İlgili Kanun/md:
  4857 S.İş.K/18

  l YAŞLILIK AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANMIŞ OLMANIN TEK BAŞINA GEÇERLİ FESİH NEDENİ SAYILMAYACAĞI

  ÖZÜ: Davacı işçiye gönderilen fesih bildiriminde “Sosyal Sigortalar Kurumundan yaşlılık aylığı almaya hak kazanmış olmanız ve hizmetinize ihtiyaç duyulmaması nedeniyle... iş akdinizin feshedildiğini bildirir ...” ifadelerine yer verilmiştir.
  Dosyada mevcut davalı şirketin 09.01.2004 tarihli yazısına göre mahkeme kararları ile şirkete ait olduğu kabul edilen işçilerin özelleştirme ihalesine ilişkin süre, tamamlanıncaya kadar geçici olarak istihdam edilmelerine karar verildiği ve 2004 yılı için 9581 adam/ay geçici işçi pozisyonu vizesi alındığı görülmektedir. Bu durumda mahkemece yapılacak iş, davacının en son çalıştığı ünite ve bu ünitede fesih tarihi itibariyle çalışan personel sayılı öncelikle tespit edildikten sonra o ünite için saptanan norm kadro durumu ve kadro durumuna rağmen “geçici işçi” adı altında işçi istihdamına ilişkin uygulama birlikte değerlendirilerek davacının gerçekten ihtiyaç fazlası olup olmadığı belirlenmelidir


  T.C.

  YARGITAY

  9. HUKUK DAİRESİ

  ESAS NO:         2004/6141
  KARAR NO:     2004/7644
  TARİHİ:                       15.04.2004

  DAVA: Davacı feshin geçersizliğiyle işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  Davacı işçi iş sözleşmesinin geçerli bir sebep bulunmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliği ile işe iadesine ve buna bağlı tazminat, ücret ve diğer hakların hüküm altına alınmasına karar verilmesini istemiştir.
  Davalı işveren, şirketin özelleştirme kapsamında olduğunu, personel sayısının azaltılmasını öngören Bakanlar Kurulu Kararları ve norm kadro uygulaması doğrultusunda yaşlılık aylığı almaya hak kazanın personeli iş sözleşmelerinin feshedildiğini, fesih için geçerli sebep bulunduğunu ilere sürerek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkemece feshin işyeri ve işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayandığı sonucuna varılarak isteğin reddine karar verilmiştir.
  Davacı işçiye gönderilen fesih bildiriminde “Sosyal Sigortalar Kurumundan yaşlılık aylığı almaya hak kazanmış olmanız ve hizmetinize ihtiyaç duyulmaması nedeniyle... iş akdinizin feshedildiğini bildirir...” ifadelerine yer verilmiştir.
  Dosya içeriğine göre, davalı işverence yaptırılan norm kadro çalışması sonucunda 2003 yılı için toplam 1354 kadroya yer verildiği anlaşılmaktadır. Her ünite için ayrı ayrı kadro tespiti yapılmış ise de davcının çalıştığı ünite ve o ünitede fiilen çalışan personel sayısı belli olmadığından davacının gerçekten ihtiyaç fazlası olup olmadığı dosya içeriğinden anlaşılmamaktadır. Öte yandan dosyada mevcut davalı şirketin 9.1.2004 tarihli yazısına göre mahkeme kararları ile şirkete ait olduğu kabul edilen işçilerin özelleştirme ihalesine ilişkin süre, tamamlanıncaya kadar geçici olarak istihdam edilmelerine karar verildiği ve 2004 yılı için 9581 adam / ay geçici işçi pozisyonu vizesi alındığı görülmektedir. Bu durumda mahkemece yapılacak iş, davacının en son çalıştığı ünite ve bu ünitede fesih tarihi itibariyle çalışan personel sayılı öncelikle tespit edildikten sonra o ünite için saptanan norm kadro durumu ve kadro durumuna rağmen “geçici işçi” adı altında işçi istihdamına ilişkin uygulama birlikte değerlendirilerek davacının gerçekten ihtiyaç fazlası olup olmadığı belirlenmelidir.
  Yapılacak bu araştırmalardan sonra şayet davacı ihtiyaç fazlası ise fesih için geçerli sebep bulunduğu kabul edilmeli, aksi halde şimdiki gibi isteğin reddine karar verilmelidir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, sair hususların bilahare incelenmesi peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 15.4.2004 gününde oybirliği ile karar verilmiştir.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ