• ÜCRET ALACAĞINA EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ UYGULANABİLMESİ İÇİN HİZMET AKDİNİN DEVAMI SIRASINDA HAK KAZANILIR OLMASININ GEREKMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/34

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2005/28459
  Karar No: 2006/13257
  Tarihi:      11.05.2006

  l ÜCRET ALACAĞINA EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ UYGULANABİLMESİ İÇİN HİZMET AKDİNİN DEVAMI SIRASINDA HAK KAZANILIR OLMASININ GEREKMESİ
  l YILLIK İZNİN HİZMET AKDİ DEVAM EDERKEN KULLANILMASININ İŞVERENİN YÖNETİM HAKKINA BAĞLI OLMASI
  l YILLIK İZNE FESİHLE BİRLİKTE ALACAĞA DÖNÜŞTÜĞÜ İÇİN EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİNİN UYGULANAMAMASI

  ÖZETİ: 4857. S. Kanunun “3. Bölüm” başlığı altında düzenlenen “Ücretin Gününde Ödenmemesi” başlıklı 34. maddesinde, gününde ödenmeyen ücretler için en yüksek mevduat faizi yürütüleceği öngörülmüştür. Ancak bu husus, hizmet akdinin devamı sırasında hak kazanılan ücret ve ücret benzeri alacaklarla ilgilidir.
  Yıllık izin ise; hizmet akdinin devamı sırasında kullanılması işverenin yönetim hakkına bağlı olan, hizmet akdi sırasında kullanılmamış ise, fesih ile birlikte alacağa dönüşen bir haktır. Bu nedenle davacının yıllık izin ücreti alacağına en yüksek mevduat faizi değil, yasal faiz uygulanmalıdır.

  DAVA: Davacı, ihbar, kıdem tazminatı ile fazla mesai alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacı ihtirazı kayıt ileri sürmeksizin imzaladığı ibranamede fazla çalışma ücretlerini aldığını kabul etmiştir. Buna göre, fazla çalışma ücret alacağı isteğinin reddi gerekirken kabulü hatalıdır.
  3)4857. S. Kanunun "3. Bölüm" başlığı altında düzenlenen "Ücretin Gününde Ödenmemesi" başlıklı 34. maddesinde, gününde ödenmeyen ücretler için en yüksek mevduat faizi yürütüleceği öngörülmüştür. Ancak bu husus, hizmet akdinin devamı sırasında hak kazanılan ücret ve ücret benzeri alacaklarla ilgilidir.
  Yıllık izin ise; hizmet akdinin devamı sırasında kullanılması işverenin yönetim hakkına bağlı olan, hizmet akdi sırasında kullanılmamış ise, fesih ile birlikte alacağa dönüşen bir haktır. Bu nedenle davacının yıllık izin ücreti alacağına en yüksek mevduat faizi değil, yasal faiz uygulanmalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz haremin istek halinde ilgiliye iadesine, 11.5.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ