• TUTUKLULUK NEDENİYLE FESİH

  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/14
  4857.S.İşK/25,57

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2005/27687
  Karar No: 2006/7213
  Tarihi:      22.03.2006

  l TUTUKLULUK NEDENİYLE FESİH
  l KIDEM TAZMİNATI FAİZİ
  l DAVADAN ÖNCE ÖDENEN ALACAKLARA İHTİRAZİ KAYIT KONULMAMASININ FAİZ HAKKINI ORTADAN KALDIRMASI

  ÖZETİ: Davacının iş akdi işveren tarafından 12.7.2001 tarihinde tutukluluk nedeni ile sona erdirilmiştir. Fesih tarihi olan 12.7.2001 tarihinden icra takip tarihi olan 5.11.2001 tarihine kadar davacı yararına kıdem tazminatı faizine hükmedilmesi gerekir. Davacının talep ettiği izin ücreti ve TİS’den kaynaklanan işçilik alacakları açılan davadan önce ödendiğinden ve davacı alacağını alırken ihtirazi kayıt ileri sürmediğinden bu alacak yönünden faiz yürütülmesine karar verilmesi hatalıdır.

  DAVA: Davacı, kıdem tazminatı faizi, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti ve TİS.den kaynaklanan alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, tarafların aşağıdaki bendlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacının iş akdi işveren tarafından 12.7.2001 tarihinde tutukluluk nedeni ile sona erdirilmiştir. Fesih tarihi olan 12.7.2001 tarihinden icra takip tarihi olan 5.11.2001 tarihine kadar davacı yararına kıdem tazminatı faizine hükmedilmesi gerekir.
  3. Davacı yararına hüküm altına alınan miktar üzerinden avukatlık ücretine hükmedilmemesi de ayrı bir bozma nedenidir.
  4. Davalının temyiz isteklerine gelince;
  Davacının talep ettiği izin ücreti ve TİS'den kaynaklanan işçilik alacakları açılan davadan önce ödendiğinden ve davacı alacağını alırken ihtirazi kayıt ileri sürmediğinden bu alacak yönünden faiz yürütülmesine karar verilmesi hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 22.3,2006 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ