• KUSURLU DAVRANIŞIYLA ZARAR İDDİASININ GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLABİLMESİ İÇİN KUSUR VE KUSUR ORANIN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/16798
  Karar No: 2006/24747
  Tarihi:      25.09.2006

  l KUSURLU DAVRANIŞIYLA ZARAR İDDİASININ GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLABİLMESİ İÇİN KUSUR VE KUSUR ORANIN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ
  l KUSUR OARANINA GÖRE ZARARIN BELİRLENMESİ
  l FESHİN GEÇERLİ OLUP OLMADIĞININ BU OLGULARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

  ÖZETİ: Dosya içeriğine göre davacının hazırlamış olduğu reçinede yanlış kimyasal madde kullanmasından dolayı 1.089,39 EURO değerinde bir zarara sebebiyet vermesi nedeniyle iş sözleşmesinin feshedildiği anlaşılmaktadır. Davacı yargılama süresince olayda kusurlu olmadığını ileri sürmektedir. Tanık anlatımlarına göre aynı bölümde sorumlu başka bir personel daha çalışmaktadır. Buna göre davacının olayda kusurlu olup olmadığı ve kendisine isabet eden kusur oranı uzman bir bilirkişi aracılığı ile öncelikle tespit edilmelidir. Kusur durumu belirlendikten sonra davacının sebep olduğu zarar miktarı ve dosya içeriği birlikte değerlen-dirilerek sonucuna göre feshin geçerli nedene dayanıp dayanmadığına karar verilmelidir.

  DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü

  Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan davalı işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliği ile işe iadesine ve buna bağlı tazminat ile boşta geçen süre ücretinin hüküm altına alınması isteğinde bulunmuştur.
  Davalı işveren, çalıştığı süre zarfında işiniz özenle yapmaması, emek ve zaman kaybına ve zarara sebebiyet vermesi nedeniyle davacı hakkında çok sayıda tutanak tutulduğunu, son olarak kasıtlı olarak işletmeyi 30 günlük ücretinin çok üzerinde zarara uğrattığı için iş sözleşmesinin İK.nun 25/H-ı maddesi uyarınca feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkemece, davacının feshe neden olan eyleminin haklı fesih nedeni sayılabilecek ağırlıkta olduğu, meydana gelen zararın 1.089,39 EURO değerinde bulunduğu ve bu zararın 30 günlük ücretinden fazla olduğu, feshin geçerli nedene dayandığı sonucuna varılarak davanın reddine karar verilmiştir.
  Dosya içeriğine göre davacının hazırlamış olduğu reçinede yanlış kimyasal madde kullanmasından dolayı 1.089,39 EURO değerinde bir zarara sebebiyet vermesi nedeniyle iş sözleşmesinin feshedildiği anlaşılmaktadır. Davacı yargılama süresince olayda kusurlu olmadığını ileri sürmektedir. Tanık anlatımlarına göre aynı bölümde sorumlu başka bir personel daha çalışmaktadır. Buna göre davacının olayda kusurlu olup olmadığı ve kendisine isabet eden kusur oranı uzman bir bilirkişi aracılığı ile öncelikle tespit edilmelidir. Kusur durumu belirlendikten sonra davacının sebep olduğu zarar miktarı ve dosya içeriği birlikte değerlendirilerek sonucuna göre feshin geçerli nedene dayanıp dayanmadığına karar verilmelidir. Eksik inceleme ile karar verilmiş olması hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25.9.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ