• KIDEM VE İHBAR TAZMİNATININ GİYDİRİLMİŞ ÜCRETTEN HESAPLAN-MASININ GEREKMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  1475S.İş.K/13,14,26

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ                                                                         

  Esas No: 2004/19570
  Karar No: 2005/12466
  Tarihi: 07.04.2005         

  l KIDEM VE İHBAR TAZMİNATININ GİYDİRİLMİŞ ÜCRETTEN HESAPLAN-MASININ GEREKMESİ

  ÖZETİ: Mahkemece işyerinde ikramiye uygulaması ve davacının ikramiye alacağı bulunduğu kabul edilerek ikramiye alacak isteği hüküm altına alındığı halde bilirkişinin ihbar ve kıdem tazminatlarına esas ücreti belirlerken ikramiyeyi giydirilmiş ücrete dahil etmeyerek yaptığı hesaplamaya değer vererek hüküm kurması hatalıdır.

  DAVA: Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, fazla çalışma ve izin ücreti ile ikramiye alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, tarafların aşağıdaki bendlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Mahkemece işyerinde ikramiye uygulaması ve davacının ikramiye alacağı bulunduğu kabul edilerek ikramiye alacak isteği hüküm altına alındığı halde bilirkişinin ihbar ve kıdem tazminatlarına esas ücreti belirlerken ikramiyeyi giydirilmiş ücrete dahil etmeyerek yaptığı hesaplamaya değer vererek hüküm kurması hatalıdır.
  3. Davalı vekili davacının ücretli izinlerini kullandığına ve fazla mesai ücretinin ödendiğine dair belgeler ibraz etmiş olup hakkı ortadan kaldıran itiraz niteliğindeki bu belgeler değerlendirilmemesi nedeniyle hükmün bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 7.4.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ