• İŞYERİNDE  KAVGAYA KARIŞMA

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/11703
  Karar No: 2006/16247
  Tarihi:      05.06.2006

  l İŞYERİNDE  KAVGAYA KARIŞMA
  l KAVGADA İŞÇİNİN OLAYA NEDEN OLACAK BİR DAVRANIŞININ BULUNMAMASI
  l  GEÇERSİZ FESİH

  ÖZETİ: Dosya içeriğine göre her ne kadar davacı ile davalı işverenin başka bir işçisi arasında kavga çıktığı anlaşılmakta ise de, davacının olaya sebebiyet verecek ağırlıkta bir davranışının bulunmadığı, sadece emri altına olan işçiye kendisine çeki düzen vermesi gerektiğini hatırlattığı, bunun üzerine işçinin davacının yanına kadar gidip kendisine kafa vurmak suretiyle yaraladığı, davacının da kavga sırasında kendini korumaya çalıştığı tanık anlatımlarından anlaşılmaktadır. Buna göre, davacı kavgaya sebep olan veya kavgayı başlatan kişi olmadığına göre feshin geçerli nedene dayandığının kabulü olanağı bulunmamaktadır.

  DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesini istemiştir.
  Davacının Necati Kirli isimli güvenlik personeli ile önce ağız dalaşı, sonra da kavga etmesi nedeniyle her ikisinin iş sözleşmesinin feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkemece savunmaya değer verilerek davacının işe iade isteğinin reddine karar verilmiştir.
  Dosya içeriğine göre her ne kadar davacı ile davalı işverenin başka bir işçisi arasında kavga çıktığı anlaşılmakta ise de, davacının olaya sebebiyet verecek ağırlıkta bir davranışının bulunmadığı, sadece emri altına olan işçiye kendisine çeki düzen vermesi gerektiğini hatırlattığı, bunun üzerine işçinin davacının yanına kadar gidip kendisine kafa vurmak suretiyle yaraladığı, davacının da kavga sırasında kendini korumaya çalıştığı tanık anlatımlarından anlaşılmaktadır. Buna göre, davacı kavgaya sebep olan veya kavgayı başlatan kişi olmadığına göre feshin geçerli nedene dayandığının kabulü olanağı bulunmamaktadır. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde reddine karar verilmiş olması hatalıdır.
  Belirtilen nedenlerle, yerel mahkeme kararının 4857 sayılı İş Kanunun 20/3.maddesi uyarınca bozularak ortadan kaldırılması ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulması gerekmiştir. SONUÇ :Yukarıda açıklanan nedenlerle,
  l-) Çaycuma Asliye Hukuk(İş) Mahkemesinin 23.1.2006 gün ve 278-5 sayılı kararının bozularak ortadan kaldırılmasına,
  2-) Davalı işverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine,
  3-) Davacının süresi içerisinde başvurusuna rağmen işverence işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının 4 aylık ücret tutarı olarak belirlenmesine,
  4-) Davacının süresi içinde başvurması halinde kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aylık ücret ve diğer haklarının davalıdan alınarak davacıya ödenmesi gerektiğinin tespitine,
  5-) Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  6-) Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 400.-YTL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
  7-) Davacı tarafından yapılan (37.47)YTL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
  8-) Temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, kesin olarak 5.6.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ