• İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21,22

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ  

  Esas No. 2007/33545
  Karar No. 2008/11277
  Tarihi: 05.05.2008                                                                        
    
  l  İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI
  l  YÖNETİM HAKKININ DÜRÜSTLÜK KURALINA UYGUN KULLANILMASININ GEREKMESİ

  ÖZETİ: Dosya içeriğine göre, işveren hizmet sözleşmesine göre ve ihtiyaç nedeniyle olduğunu belirterek davacının çalışma bölgesini değiştirmiş, yeni yere mazeretsiz olarak gitmediğini belirterek sözleşmeyi feshetmiştir. Yargılama sırasında toplanan deliller ve tanık anlatımlarına göre, davacının evlenecek olduğunun işveren yetkililerince bilindiği anlaşılmaktadır, işverenin yönetim yetkisi kapsamındaki bu hakkını kullanırken, keyfi davranmamalı, işyeri değişikliği ile ilgili karan alırken dürüstlük kurallarına uymalıdır. Buna göre işyeri değişikliği yapılmasının nedeni somut olarak belirlenmeli, ilgili bölgede davacının hizmetine gerçekten ihtiyaç olup olmadığı objektif olarak saptanmalı, mahkemece gerekli araştırma yapılarak sonucuna göre bir karara varılmalıdır.

  DAVA: Davacı, feshin geçersizliği ile işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi S.Bıçaklı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  İş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli neden olmadan feshedildiğini belirten davacı işçi, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı işveren vekili, davacının hizmet sözleşmesindeki koşula rağmen yeni görevlendirildiği yerde süresinde işe başlamadığını, devamsızlık nedeniyle sözleşmenin usulüne uygun şekilde feshedildiğini, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkemece hizmet sözleşmesinin 3. maddesine dayanılarak işverenin işçiyi ülkenin herhangi bir yerinde görevlendirebileceği, davacının görevlendirmeden sonra evlendiği, görevlendirildiği yere geçerli mazereti olmaksızın gitmediği, sözleşmenin kötü niyetle sona erdirildiğinin kanıtlanamadığı gerekçesiyle davayı reddetmiştir.
  Dosya içeriğine göre, işveren hizmet sözleşmesine göre ve ihtiyaç nedeniyle olduğunu belirterek davacının çalışma bölgesini değiştirmiş, yeni yere mazeretsiz olarak gitmediğini belirterek sözleşmeyi feshetmiştir. Yargılama sırasında toplanan deliller ve tanık anlatımlarına göre, davacının evlenecek olduğunun işveren yetkililerince bilindiği anlaşılmaktadır, işverenin yönetim yetkisi kapsamındaki bu hakkını kullanırken, keyfi davranmamalı, işyeri değişikliği ile ilgili karan alırken dürüstlük kurallarına uymalıdır. Buna göre işyeri değişikliği yapılmasının nedeni somut olarak belirlenmeli, ilgili bölgede davacının hizmetine gerçekten ihtiyaç olup olmadığı objektif olarak saptanmalı, mahkemece gerekli araştırma yapılarak sonucuna göre bir karara varılmalıdır. Yazılı şekilde eksik inceleme ile karar verilmesi hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 5.5.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
                                                                                                


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ