• İŞKOLU BARAJINA İTİRAZ

  İlgili Kanun/md:
  2822 s.TSGLK: 12

  l İŞKOLU BARAJINA İTİRAZ
  ÖZÜ: Mahkemesinde görülen istatistiğe itiraz davasının sonuçlanmasından önce Ocak/ 2001 istatistiği kesinleşmiş olduğundan bu istatistikte belirtilen rakamların baz alınarak sonraki üye sayısındaki hareketlerin bu sayıya eklenip çıkartılarak sonuca gidilmesi gerekir. Böyle olunca 1.1.2001 -30.6.2001 dönemindeki üye sayısındaki değişikliklere davacı tarafından itiraz edilmediğinden Ocak 2001 istatistiği baz alınarak oluşturulan Bakanlık tespitlerine değer verilerek, itirazın reddi gerekirken kabulü hatalıdır. Bu nedenle mahkemenin kabule "ilişkin kararının bozularak ortadan "kaldırılmasına ve itirazın reddine karar vermek gerekmiştir.
   

  T.C

    YARGITAY

    9. Hukuk Dairesi

  ESAS NO: 2003/10348
  KARAR NO: 2003/10525

  TARİHİ: 10.6.2003


  Türkiye M. T. İşçileri Sendikası adına vekili V.N.K. ile 1- Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına vekili B.Ü.- Türkiye D. D. ve K. N. İşçileri Sen. aralarındaki dava hakkında Ankara 7. İş Mahkemesinden verilen 13.3.2003 günlü 511-93 sayılı hüküm, davalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı vekilince temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gergi konuşulup düşünüldü:
  İtiraz eden vekili. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 17.7.2001 tarihli istatistiğinin 18.sıra numaralı" Kara Taşımacılığı" iş kolunda faaliyette bulunan müvekkili T. Sendikası ile ilgili bölümün iptali ile üye sayısının 13.928 ve işkolu yüzdesinin %13.89 olduğunun tespitini talep etmiştir.
  Aleyhine itiraz edilen Bakanlık vekili, Ocak 2001 istatistiğinin baz alınarak l1.1.2001 - 30.6.2001 tarihleri arasındaki sürede itiraz eden sendikanın üye sayısındaki değişikliklerin tespit edilip "istatistiğin"hazırlandığını, "iddialarının haksız olduğunu belirterek davanın reddini istemiştir.
  Ankara 3. İş Mahkemesinin 2000/648 esas sayılı dosyasının incelenmesinde: T. sendikasınca Temmuz 2000 istatistiğindeki üye ve işkolu temsil oranına itiraz edildiği ve yapılan yargılama sonunda itiraz eden sendikanın Temmuz /2000 tarihi itibariyle üye sayısının 9548. iş kolu temsil oranının ise %10.39 olarak karara bağlandığı ve kararın Yargıtay incelemesinden geçerek kesinleştiği anlaşılmaktadır.
  Diğer taraftan Ankara 3. İş Mahkemesinde yargılama devam ederken Ocak/ 2001 istatistiği yayınlanmış ve itiraz edilmeksizin kesinleşmiştir.
  Her ne kadar itiraz eden vekili, Ankara 3. İş Mahkemesinde yargı süreci:tarihleri arasındaki üye sayısın da ki gerçekleşen değişiklikler yansıtılmak sureti ile sonuca gidilmesi gerektiği belirtilmekte ise de Ankara 3. İş Mahkemesinde görülen istatistiğe itiraz davasının sonuçlanmasından önce Ocak/ 2001 istatistiği kesinleşmiş olduğundan bu istatistikte belirtilen rakamların baz alınarak sonraki üye sayısındaki hareketlerin bu sayıya eklenip çıkartılarak sonuca gidilmesi gerekir. Böyle olunca 1.1.2001 -30.6.2001 dönemindeki üye sayısındaki değişikliklere davacı tarafından itiraz edilmediğinden Ocak 2001 istatistiği baz alınarak oluşturulan Bakanlık tespitlerine değer verilerek, itirazın reddi gerekirken kabulü hatalıdır. Bu nedenle mahkemenin kabule "ilişkin kararının bozularak ortadan "kaldırılmasına ve itirazın reddine karar vermek gerekmiştir.
  SONUÇ: 1- Ankara 7 İş Mahkemesinin 133.2003 tarih ve 2001/511 esas ve 2003/93 karar sayılı kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA
  2- İtirazın reddine
  3- Peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye 4.640.000 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına
  4- Davacı tarafından yapılan yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına
  5- Davalı Bakanlık kendisine vekille temsil ettirdiğinden 200.000.000 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak bu davalıya verilmesine kesin olarak, 10.6.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ