• İŞÇİNİN UZUN SÜRE RAPORLU OLMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
                                               
  Esas No: 2004/31892
  Karar No: 2005/14992
  Tarihi: 28.04.2005         

  l İŞÇİNİN UZUN SÜRE RAPORLU OLMASI
  l KENDİSİNDEN VERİM ALINAMAMASI
  l GEÇERLİ FESİH
  ÖZETİ: Davacının davalı işyerinde çalışırken çalıştığı dönem içerisinde toplam 368 gün rapor aldığı bu süre içerisinde 164 çalışma günü çalıştığı diğer sürelerde de izinli olduğu bu çalışma şekline göre kendisinden verim alınmasının mümkün olmadığı daha önceki tarihlerde bu konularda kendisinden savunmada istendiği davacının bu şekilde çalışmasını sürdürdüğü bu çalışma şeklinin geçerli fesih nedeni oluşturduğu...

  DAVA: Davacı; feshin geçersizliği ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacının davalı işyerinde çalışırken çalıştığı dönem içerisinde toplam 368 gün rapor aldığı bu süre içerisinde 164 çalışma günü çalıştığı diğer sürelerde de izinli olduğu bu çalışma şekline göre kendisinden verim alınmasının mümkün olmadığı daha önceki tarihlerde bu konularda kendisinden savunmada istendiği davacının bu şekilde çalışmasını sürdürdüğü bu çalışma şeklinin geçerli fesih nedeni oluşturduğu anlaşıldığından davasının reddi gerekirken yazılı gerekçelerle kabulü yerinde görülmediğinden:
  4857 Sayılı İş Kanununun 20/3. maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.
  HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile,
  1-) Kırıkkale İş Mahkemesinin 9.11.2004 tarih 2004/440-394 sayılı kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2-) Davanın REDDİNE.
  3-) Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  4-) Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 20.00 YTL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya Ödenmesine,
  5-) Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 350. YTL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
  6-) Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine Kesin olarak 28.4.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ