• İŞ MAHKEMESİNDE YETKİNİN KAMU DÜZENİNDEN OLMASI

  İlgili Kanun / Madde
  1086 S.HUMK/9
  5521 S.İşMK/5

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ  

  Esas No. 2008/245
  Karar No. 2008/2294
  Tarihi: 25.02.2008      
                                   
  l İŞ MAHKEMESİNDE YETKİNİN KAMU DÜZENİNDEN OLMASI
  l YETKİ İTİRAZININ KAMU DÜZENDEN OLDUĞU DURUMLARDA İLK İTİRAZ NİTELİĞİNDE OLMAYACAĞI

  ÖZETİ: 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 5. maddesi uyarınca "İş mahkemelerinde açılacak her dava açıldığı tarihte dava olunanın Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgâhı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşme muteber sayılmaz." Öngörülen bu düzenleme kamu düzenine ait bir yetki kuralı olup, emredici kural olduğundan bu iki mahkeme dışında başka bir mahkemenin sözleşme ile yetkili bulunması imkânı yoktur. Diğer taraftan yetkinin kamu düzenine ait olduğu hallerde yetki itirazı ilk itiraz değildir. Taraflar her zaman bu itirazda bulunabilecekleri gibi mahkemede her zaman kendiliğinden yetkili olup olmadığım inceler

  DAVA: Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, hafta tatili, izin ücreti Alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, yetkisizlik karan vermiştir.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi M.Göçer tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı, davalıya ait eczane işyerinde çalıştığını belirterek, işçilik alacakları isteğinde bulunmuş, mahkemece dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu yetkisizlik karan verilmiştir.
  Karan temyiz eden davalı; davacının dilekçesine hata ile işyeri adresi olarak ev adresini yazdığını, yargılamanın uzamaması için karan temyiz etme yoluna gittiklerini belirtmiştir.
  5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 5. maddesi uyarınca " İş mahkemelerinde açılacak her dava açıldığı tarihte dava olunanın Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgâhı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşme muteber sayılmaz." Öngörülen bu düzenleme kamu düzenine ait bir yetki kuralı olup, emredici kural olduğundan bu iki mahkeme dışında başka bir mahkemenin sözleşme ile yetkili bulunması imkânı yoktur. Diğer taraftan yetkinin kamu düzenine ait olduğu hallerde yetki itirazı ilk itiraz değildir. Taraflar her zaman bu itirazda bulunabilecekleri gibi mahkemede her zaman kendiliğinden yetkili olup olmadığım inceler.
  Somut olayda dosya üzerinde yetkisizlik kararı verilmiştir. Mahkemece oturum açarak taraf teşkili yapmak, yukarıda yasal düzenleme doğrultusunda karar vermektir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25.02.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ