• İMZALI ÇEKİNCE KONULMAMIŞ ÜCRET BORDROSUNDA FAZLA ÇALIŞMA SÜTUNUN BOŞ OLMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/41

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/38666
  Karar No: 2006/18231
  Tarihi:      20.06.2006

  l İMZALI ÇEKİNCE KONULMAMIŞ ÜCRET BORDROSUNDA FAZLA ÇALIŞMA SÜTUNUN BOŞ OLMASI
  l FAZLA ÇALIŞMA YAPILDIĞININ KANITLAN-MASI HALİNDE ÜCRETE HÜKMEDİLMESİNİN GEREKMESİ

  ÖZETİ: Dairemizin yerleşmiş kararlarında ücret bordrolarının fazla mesai sütunu boş bırakıldığında bunun aksinin kanıtlanması halinde diğer bir anlatımla, fazla mesainin yapıldığının anlaşılması durumunda bu ücret alacağının kabulü gerektiği yolundadır. Hal böyle olunca davacının fazla mesai ücretinin hesaplanıp gerektiğinde takdiri indirim yapılmak suretiyle hüküm altına alınması gerekir.

  DAVA: Davacı, kıdem tazminatı ile fazla çalışma ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1.Davacının işyerinde şoför olarak çalıştığı anlaşılmaktadır. Dinlenen davacı tanıkları davacının normal mesai saatleri dışında fazla mesai yaptığını doğrulamışlardır.
  Mahkemece davacının ücret bordrolarını ihtirazı kayıt koymaksızın imzalamış olması nedeni ile fazla çalışma ücretinin reddine karar verilmiştir.
  Dairemizin yerleşmiş kararlarında ücret bordrolarının fazla mesai sütunu boş bırakıldığında bunun aksinin kanıtlanması halinde diğer bir anlatımla, fazla mesainin yapıldığının anlaşılması durumunda bu ücret alacağının kabulü gerektiği yolundadır. Hal böyle olunca davacının fazla mesai ücretinin hesaplanıp gerektiğinde takdiri indirim yapılmak suretiyle hüküm altına alınması gerekir.
  2. Davacı fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi nedeni ile iş akdini feshetmiştir. Bu durumda 1475 sayılı kanunun 16/11 maddesi uyarınca davacının feshi haklı nedenle yapılmış olduğundan kıdem tazminatı alacağı hesaplanarak hüküm altına alınmalıdır. Mahkemenin aksine düşüncelerle davanın reddine karar verilmesi hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 20.6.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ