• HİZMET AKDİNİN ASKIDA OLMASI

  İlgili Kanun/md:

  1475 S.İş.K/26

   

  T.C.

  YARGITAY

  9. Hukuk Dairesi

  ESAS NO:        2003/5096
  KARAR NO:     2003/17138
  TARİHİ:           15.10.2003

  l HİZMET AKDİNİN ASKIDA OLMASI
  l ASKI DÖNEMİNE İLİŞKİN ÜCRET İSTENEMEYECEĞİ

  ÖZÜ: Dosya içeriğine göre davacının İçişleri Bakanlığından alınan vize ile çalıştırıldığı son olarak 31.12.2001 tarihinden itibaren yeni vize alınıncaya kadar hizmet akdinin askıya alınmış olduğu ve hizmet akdi askıda iken 20.3.2002 tarihi itibarıyla işine son verildiği anlaşılmaktadır. Davacının 2002 yılında çalışması bulunmamaktadır. İş Hukukunda ücret çalışma karşılığı olup, kural olarak çalışılmayan süre için ücret talep edilemez.

  DAVA: Davacı, cezai şart ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Davacı işçi, izin kurulu üyesi olmasına rağmen işten çıkarıldığı için Toplu İş Sözleşmesinin 13/2.maddesinde, öngörülen cezai şart isteğinde bulunmuştur. Mahkemece isteğin kabulüne karar verilmiştir.
  Davacı işçi, üyesi olduğu sendika tarafından izin kurulu üyeliğine atanmış olup Toplu İş Sözleşmesinin tarafı bu sendika ile davalı işveren arasında yapılan 18.3.2002 tarihli protokole göre davacı işçinin ihbar ve kıdem tazminatları ödenerek işten çıkarılması konusunda mutabık kaldıkları anlaşılmaktadır. Bu durumda davacı hakkında Toplu İş Sözleşmesinin anılan maddesinin uygulanması olanağı kalmamıştır. Böyle olunca söz konusu isteğin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü hatalıdır.
  2. Dosya içeriğine göre davacının İçişleri Bakanlığından alınan vize ile çalıştırıldığı son olarak 31.12.2001 tarihinden itibaren yeni vize alınıncaya kadar hizmet akdinin askıya alınmış olduğu ve hizmet akdi askıda iken 20.3.2002 tarihi itibarıyla işine son verildiği anlaşılmaktadır. Davacının 2002 yılında çalışması bulunmamaktadır. İş Hukukunda ücret çalışma karşılığı olup, kural olarak çalışılmayan süre için ücret talep edilemez. Mahkemece davacının çalışmadığı 2002 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylan ücretlerinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulü de ayrı bir bozma nedenidir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 15.10.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ