• GREV SÜRESİNCE BOZULACAK HAMMADELERİN DE ÇIKARILAMAYACAĞI

  İlgili Kanun / Madde
  2822 S.TSGLK/38

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/24785
  Karar No: 2006/25725
  Tarihi:      03.10.2006

  l GREV SÜRESİNCE BOZULACAK HAMMADELERİN DE ÇIKARILAMAYACAĞI
  l BU HAMMADELERİN BOZULMAMASI İÇİN GREV VE LOKAVT DIŞI BIRAKILAN İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEĞİ
  l GREVİ ETKİSİZ KILACAK ŞEKİLDE HAMMADDE ÇIKARTILAMAYACAĞI

  ÖZETİ: Yasanın amacı grev ve lokavtın etkisiz hâle getirilmemesini sağlamak yanında işyeri demirbaş yan mamul ve hammaddelerini de korumak amacını gütmüştür. Ancak bazı eşya ve yan mamul maddelerinin korunabilmesi için işverence dışarıya çıkarılması veya satılması gibi bir tedbire izin vermemiş bu maddelerin bozulmasını önlemek için grev ve lokavt sırasında işçiyi çalışma ve işvereni de bunları çalıştırma zorunluluğu getirmiştir. İşverenin anılan bu maddeler doğrultusunda hareket etmesi gerekir iken grevi etkisiz kılacak şekilde işyerinde bulunan hammaddeleri dışarı çıkarmak gibi bir eyleme başvurması ve mahkemenin de bu doğrultuda karar vermesi yasaya aykırı olmuştur.

  DAVA: STC Filtre Otomotiv San. Ve Tic. Ltd. Şti. adına Av. O.A. ile Birleşik Metal İş Sendikası adına Av. Ş.T. aralarındaki dava hakkında Tarsus İş Mahkemesinden verilen 9.5.2006 günlü ve 6/2 sayılı hüküm, davalı avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi.gereği konuşulup düşünüldü.
  Davacı işveren, grev ve lokavt karan uygulanan işyerinde mevcut baza hammaddelerin bedellerini ödeyemediğini bu nedenle satan firmalarla anlaşarak bu malların iadesine karar verildiğini,işyerinde çalışan işçi bulunmadığı için işverene satış yapan firmaların işçileri ile hammaddeleri işyerinden çıkartılmasına tedbiren karar verilmesini istemiştir.
  Mahkemece istek gibi hüküm kurulmuştur.
  2822 Sayılı Toplu İş sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 38/3 fıkrasında “çalışan işçilerin ürettiği ürünlerin satılmasına ve işyeri için lüzumlu maddelerin araç ve gereçlerin işyerine sokulmasına engel olunamaz” hükmüne yer verilmiştir. Bu madde de işyerinde bulunan hammaddelerin işyerinden çıkarılması ile ilgili bir düzenleme yoktur. Aynı Yasanın 39/1.maddesinde işe “hiçbir suretle üretim veya satışa yönelik olmamak kaydı ile niteliği bakımından sürekli olmasında teknik zorunluluk bulunan işlerde faaliyetin devamını; işyeri güvenliğinin, makine ve demirbaş eşyalarının gereçlerinin hammadde, yan mamul, ve mamul maddelerin bozulmasını hayvan ve bitkilerin korunmasını sağlayacak sayıda işçi kanuni grev ve lokavt sırasında çalışmaya işverende bunları çalıştırmaya mecburdur” düzenlemesine yer vermiştir. Yasanın amacı grev ve lokavtın etkisiz hâle getirilmemesini sağlamak yanında işyeri demirbaş yan mamul ve hammaddelerini de korumak amacını gütmüştür. Ancak bazı eşya ve yan mamul maddelerinin korunabilmesi için işverence dışarıya çıkarılması veya satılması gibi bir tedbire izin vermemiş bu maddelerin bozulmasını önlemek için grev ve lokavt sırasında işçiyi çalışma ve işvereni de bunları çalıştırma zorunluluğu getirmiştir.işverenin anılan bu maddeler doğrultusunda hareket etmesi gerekir iken grevi etkisiz kılacak şekilde işyerinde bulunan hammaddeleri dışarı çıkarmak gibi bir eyleme başvurması ve mahkemenin de bu doğrultuda karar vermesi yasaya aykırı olmuştur
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazalı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 3.10.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ