• FAZLA ÇALIŞMA

  İlgili Kanun /Madde
  4857 S. İşK/41
  T.C.
  YARGITAY
  9. Hukuk Dairesi
   
  Esas No. 2016/19721
  Karar No. 2020/6957
  Tarihi: 02/07/2020
   

  l FAZLA ÇALIŞMA
  lÜÇ VARDİYA ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE FAZLA ÇALIŞMANIN YAZILI VEYA NİTELİKLİ DELİLLE KANITLANMASININ GEREKTİĞİ
  l İMZALI VE FAZLA ÇALIŞMA TAHAKKUKLARI BULUNAN BORDRO DÖNEMLERİNİN FAZLA ÇALIŞMA HESABINDAN DIŞLANMASI İMZASIZ BORDROLARDAKİ TAHAKKUKLARIN İSE MAHSUP YAPILMASININ GEREKMESİ

  ÖZETİ: İşyerinde günde 3 vardiya çalışıldığı tartışmasız olup, dairemiz uygulamasına göre günde 3 vardiya çalışılan işyerinde fazla çalışma iddiasının yazılı delil ya da başkaca nitelikli delil ile ispatı gerekir. Dairemiz ilke kararı uyarınca imzalı ve tahakkuk içeren bordro dönemleri hesaplama dışı tutulmalı, imzasız ve tahakkuk içeren dönemler için ise tanık beyanlarına göre hesaplama yapıldıktan sonra işçinin banka hesabına ödendiği tespit olunan tutarlar indirilerek sonuca gidilmelidir.

  DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili; müvekkilinin iş akdinin haksız yere feshedildiğini iddia ederek kıdem-ihbar tazminatı ile fazla mesai, ulusal bayram-genel tatil, alacaklarının davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, davacının iş aktinin haklı nedenle feshedildiğini savunarak davanın reddini talep etmiştir.
  C)Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  D) Temyiz:
  Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
  E) Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Davacı işçi fazla çalışma ücreti ile ulusal bayram - genel tatil ücreti talepleri ile bu davayı açmış mahkemece günde 3 vardiya çalışıldığı, fazla çalışmanın yazılı delille ispatının gerektiği belirtilerek fazla çalışma isteğinin reddine, yine ulusal bayram genel tatil ücreti talebinin reddine karar verilmiştir.
  İşyerinde günde 3 vardiya çalışıldığı tartışmasız olup, dairemiz uygulamasına göre günde 3 vardiya çalışılan işyerinde fazla çalışma iddiasının yazılı delil ya da başkaca nitelikli delil ile ispatı gerekir.
  Somut uyuşmazlıkta fazla çalışma ispatı noktasında yazılı delil bulunmasa da davacı tanıkları yanında davalı tanıkları da davacı işçinin günde 8 saatlik vardiyalarda çalışmasına rağmen ayda 2 kez eleman eksikliğine dayalı olarak takip eden vardiyada 8 saat çalışmasına bağlı olarak ayda toplam 16 saat fazla çalışma yapıldığını açıklamışlardır. Her iki taraf tanıklarının açık anlatımından aylık 16 saat fazla çalışma nitelikli delillerle ispat edilmiş olmakla fazla çalışma ücreti hesaplanmalı ancak dosyada fazla çalışma tahakkuku içeren bordrolar yer aldığından dairemiz ilke kararı uyarınca imzalı ve tahakkuk içeren bordro dönemleri hesaplama dışı tutulmalı, imzasız ve tahakkuk içeren dönemler için ise tanık beyanlarına göre hesaplama yapıldıktan sonra işçinin banka hesabına ödendiği tespit olunan tutarlar indirilerek sonuca gidilmelidir.
  3- Davacının dini bayramlarda çalışmadığı ancak milli bayramlarda çalıştığı, davacı ve davalı tanığı anlatımı ile anlaşılmış olup sözü edilen talep bakımından da hesaplama yapılarak isteğin kabulüne karar verilmeli, tahakkuklu imzalı ve imzasız bordrolar bakımından da yukarıdaki bentte yazılan açıklamalar doğrultusunda dönem dışlaması yada mahsup cihetine gidilmelidir.
  F) Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,02.07.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ