• DAVACILAR ARASINDA İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI BULUNSA DA İŞE İADE DAVALARININ BİRLEŞTİRİLEMEYECEĞİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/2,18-21
  2821 S.SK/31

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ                                                                         

  Esas No: 2004/31881
  Karar No: 2005/15110
  Tarihi: 02.05.2005         
  l DAVACILAR ARASINDA İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI BULUNSA DA İŞE İADE DAVALARININ BİRLEŞTİRİLEMEYECEĞİ
  l FESHE ETKİLİ DE OLSA MUVAZAA BULUNMADIKCA ASIL İŞVEREN AÇISINDAN HUSUMETTEN REDDİ GEREKECEĞİ
  l GEÇERSİZ FESİH

  ÖZETİ: İş sözleşmesinin fesih sebebi aynı olsa ve davacılar arasında ihtiyari dava arkadaşlığı olsa bile, feshin geçersizliği ve işe iade davasının özelliği gereği bu tür davaların birleştirilmesi doğru değildir. Zira feshin geçersizliği ve işe iade istemi bireysel niteliktedir. Bu bireysel özelliği gereği davalarında bireysel kalması gerekir. Somut olayda, davacıların her birinin iş güvencesi kapsamında kalıp kalmadığı ve sonuçta kurulacak hüküm bakımından yargılamanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi olanağı bulunma-maktadır. Ayrıca, bu gibi durumlarda temyiz incelemesi de güçlük arz etmekte, ilamın infazında da sorunlar doğmaktadır. Mahkemece ayrı ayrı 10 işçi tarafından açılan davaların birleştirilmesine karar verilerek hüküm kurulması hatalıdır.
  Alt asıl işveren-işveren ilişkinin bulunduğu durumlarda, alt işveren işçisinin fesih işleminde asıl işveren etkili olsa dahi asıl işveren hakkında feshin geçersizliğine ve işe iadeye karar verilmesi yerinde değildir. Zira işçi alt işveren işçisidir. Asıl işveren-alt işveren arasında muvazaa ilişkisi ileri sürülmediği ve bu sonuca ulaşılmadığı sürece, asıl işveren aleyhine hüküm kurulamaz.
  DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kabul etmiştir.
  Hüküm süresi içinde davalılar avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacılar tarafından davalı alt-asıl işverenler aleyhine ayrı ayrı feshin geçersizliği ve işe iade istemi ile dava açılmıştır.
  Mahkemece, davacıların aynı istemde bulundukları davada davalıların aynı olduğu ve yargılama ekonomisi bakımından birleştirilmesinin uygun bulunduğu belirtilerek davaların birleştirilmesine karar verilmiş ve yapılan yargılama sonucunda asıl işverenin fesihte etkili olduğu, feshin sendikal nedenle yapıldığı gerekçesi ile her iki davalı hakkında feshin geçersizliği ve işe iade hükmü kurulmuştur.
  Belirtmek gerekir ki, iş sözleşmesinin fesih sebebi aynı olsa ve davacılar arasında ihtiyari dava arkadaşlığı olsa bile, feshin geçersizliği ve işe iade davasının özelliği gereği bu tür davaların birleştirilmesi doğru değildir. Zira feshin geçersizliği ve işe iade istemi bireysel niteliktedir. Bu bireysel özelliği gereği davalarında bireysel kalması gerekir. Somut olayda, davacıların her birinin iş güvencesi kapsamında kalıp kalmadığı ve sonuçta kurulacak hüküm bakımından yargılamanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi olanağı bulunmamaktadır.Ayrıca, bu gibi durumlarda temyiz incelemesi de güçlük arz etmekte, ilamın infazında da sorunlar doğmaktadır. Mahkemece ayrı ayrı 10 işçi tarafından açılan davaların birleştirilmesine karar verilerek hüküm kurulması hatalıdır.
  Diğer taraftan alt asıl işveren-işveren ilişkinin bulunduğu durumlarda, alt işveren işçisinin fesih işleminde asıl işveren etkili olsa dahi asıl işveren hakkında feshin geçersizliğine ve işe iadeye karar verilmesi yerinde değildir. Zira işçi alt işveren işçisidir. Asıl işveren-alt işveren arasında muvazaa ilişkisi ileri sürülmediği ve bu sonuca ulaşılmadığı sürece, asıl işveren aleyhine hüküm kurulamaz. Asıl işveren olan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hakkındaki davanın husumetten reddi gerekmektedir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 2.5.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ