• BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ RAPORUNDA BELİRLENEN KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI MİKTARI İÇİN İCRA TAKİBİ

  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2005/28625
  Karar No: 2006/7960
  Tarihi:      29.03.2006

  l BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ RAPORUNDA BELİRLENEN KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI MİKTARI İÇİN İCRA TAKİBİ
  l UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNÜN YARGI-LAMAYI GEREKTİRMESİ
  l İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKME-DİLEMEYECEĞİ

  ÖZETİ: Taraflar arasında davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanıp kazanamayacağı konusunda anlaşmazlık bulunmaktadır. İhtilafın çözümü yargılamayı gerektirdiğinden ve likit olmadığından davalının yapmış olduğu itirazın kötü niyetli olduğu kabul edilemez. İcra inkar tazminatı isteğinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı alacağı için yaptıkları icra takibine davalının haksız itiraz edip durdurduğunu iddia ederek, itirazın iptaline ve %40 icra inkar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacı, Bölge Çalışma Müdürlüğü raporunda belirlenen miktarlar üzerinden kıdem ve ihbar tazminatı alacakları için icra takibine girişmiş, davalının itirazı üzerine icra takibi durmuş, davacı itirazın iptaline ve %40 dan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme isteğin miktar açısından kısmen kabulüne ve kabul edilen miktar üzerinden icra inkar tazminatına hüküm kurmuştur.
  Taraflar arasında davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanıp kazanamayacağı konusunda anlaşmazlık bulunmaktadır. İhtilafın çözümü yargılamayı gerektirdiğinden ve likit olmadığından davalının yapmış olduğu itirazın kötü niyetli olduğu kabul edilemez. İcra inkar tazminatı isteğinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 29.3.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ