• İŞVERENİN HATIRLATILDIĞI HALDE İŞÇİNİN GÖREVLERİNİ YAPMADIĞINI İLERİ SÜRMESİ

            
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2010/42628
  2013/4443
  06.02.2013
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İş. K/17
  1475 S. İş. K/14
     
  • İŞVERENİN HATIRLATILDIĞI HALDE İŞÇİNİN GÖREVLERİNİ YAPMADIĞINI İLERİ SÜRMESİ
  • İŞÇİNİN İŞ TANIMININ İŞVERENCE ALEYHE DEĞİŞTİRİLDİĞİ İDDASI
  • ÇALIŞMA KOŞULLARININ AĞIRLAŞTIRILIP AĞIRLAŞTIRILMADIĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ
   
  ÖZETİ Feshin haklı olup olmadığı uyuşmazlık konusu olup, işveren davacı işçinin hatırlatıldığı halde görevini yapmamakta ısrar ettiği gerekçesi ile iş sözleşmesinin sona erdirildiğini savunmakta, işçi ise iş tanımının işverence aleyhe olarak değiştirildiğini ve yeni işler verildiğini, bunun yerine getirilmemesi nedeniyle iş akdinin feshedildiğini iddia etmiştir.           
  Mahkemece işverenin keşif talebinde bulunduğu da dikkate alınarak işyerinde uzman bilirkişi aracılığıyla keşif yapılıp, davacının görev tanımına göre yaptığı işin niteliği, daha sonra işverence yeni görev verilip, çalışma koşullarının ağırlaştırılıp ağırlaştırılmadığı ve yeni görev verildiğinin tespiti halinde işçinin verilen görevi yerine getirip getirmemekte haklı bir nedene dayanıp dayanmadığı saptanarak, işverence haklı fesih savunmasının buna göre değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ile feshin geçerli nedene dayandığı sonucuna varılıp yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  .
   
               

  DAVA                                   :Davacı,  kıdem tazminatı ile ihbar tazminatı alacağının ödetilmesine  karar verilmesini istemiştir.
                                      Yerel mahkeme, isteği  hüküm altına  almıştır.
                                       Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M.Kılınç  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
   
              A) Davacı İsteminin Özeti:
              Davacı vekili, müvekkilinin davalı işyerinde 12.12.2004-31.08.2009 arasında kesintisiz çalıştığını, davacının diğer vardiya arkadaşları gibi çalışma kapasitesinin üstündeki bir iş yükü ile yıkama tüneli ve lozer makinalarında çalışırken, ayrıca helyum makinesinin de sorumluluğunu üstlendiğini, yoğun ve ağır çalışma şartları sonucu fıtık hastalığı meydana geldiğini, davacıya balans makinesinin sorumluluğunun da verilmek istendiğini, yani çalışma koşullarında esaslı değişiklik olmasına rağmen, bu hususun kendisine yazılı olarak iletilmediğini, müvekkili ile aynı işi yapan diğer çalışanlar sadece yıkama tüneli ve lozer makinelerinde çalışırken, davacının bunlardan fazla olarak helyum makinesinde de çalışıyor olmasına rağmen, İş Kanunu, iş güvenliği ve her türlü iyi niyet kurallarına aykırı olarak balans makinesinde de çalışmasının istendiğini, aynı anda birden fazla ve birbirinden farklı ayrı noktada çalışmakta bulunan makinelerin sorumluluğunun kendisine verilmesine haklı olarak itiraz eden davacının, bu hususu şefine bildirdiğini, ancak olumlu sonuç alamadığını, davacının aynı işi yapan diğer vardiya çalışanlarından farklı olarak 4 çıkartılarak yapılmasının istenmesinin telafisi imkansız sonuçların doğmasına neden olacağı itirazı ile İnsan Kaynakları Müdürü ile görüştüğünü, 28.08.2009 günü davacıyı dinleyen Faik Kaygusuz’un bu konu ile ilgileneceğini bildirip 31.08.2009 günü fabrikada hazır bulunmasını istediğini, 31.08.2009 günü yapılan toplantıda itirazlarını dile getiren davacıya toplantı sonrası ve 01.09.2009 ile 02.09.2009 tarihlerinde de işbaşı yaptırılmadığını, davacının da haklı olarak 03.09.2009 tarihinde ihtarname keşide ederek kendisinin işe başlatılmasını veya ihbar ve kıdem tazminatı ile diğer hak ve alacaklarının ödenmesini talep ettiğini, yıllarca çalıştığı, ağır ve yoğun çalışma şartları nedeniyle sağlığının bozulduğu işyerinden olumlu yanıt beklerken, kendisine 10.09.2009 tarihinde ihtarname tebliğ edildiğini, ihtarnamede iş akdinin 4857 Sayılı Yasanın 25/II-h bendi gereğince feshedildiğini öğrendiğini iddia ederek, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının faiziyle tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
              B) Davalı Cevabının Özeti:
              Davalı vekili, davacının iş akdinin şirket tarafından İş Kanunu madde 25/II-h uyarınca haklı nedenle feshedildiğini, davacının 28.08.2009 tarihinde 15.00-23.00 vardiyasında çalışmak üzere  işyerine gelerek işbaşı  yaptığını, ancak 15.30’da bölüm yöneticisi tarafından kendisine verilen ve görevi gereği yapmakla görevli olduğu balans yapma işini reddettiğini, görevini bırakarak çalıştığı bölümden ayrıldığını, akabinde kendisine yazılı olarak saat 16.00 itibariyle işbaşı yapması yönünde ekli belge ile uyarıda bulunulduğunu, ancak söz konusu bildirimi tebellüğden kaçındığını, işbaşı yapmaktan da kaçındığını, bunun üzerine yöneticisinin yazılı talebi ve aynı gün sorumlu mühendis olarak operasyon alanında bulunan Sait Kahraman tarafından tutulan tutanak ile şirketçe kendisinden savunma istendiğini, kendisinin de savunma istenen belge üzerine yazılı savunmasını verdiğini, aynı gün kendisine konu ile ilgili olarak disiplin kuruluna sevk edildiği ve 31.08.2009 tarihi saat 10.00 itibariyle toplantıya katılmak üzere hazır bulunması gerektiğinin bildirildiğini, davacının ayrıca şirket tarafından yazılı olarak yapılan işbaşı yapması yönündeki çağrıya rağmen, 29.08.2009 ve 30.08.2009 tarihlerinde de işbaşı yapmayı reddettiğini, disiplin kurulu toplantısında sözlü olarak savunma yapmasının ardından şirketçe kendisine defalarca bildirimde bulunulmasına rağmen ekli ihtarnameden de anlaşılacağı şekilde işbaşı yapmayı reddetmesi nedeniyle iş akdinin İş Kanunu 25/II-h maddesine göre feshedilmesine karar verildiğinin bildirildiğini ve iş akdinin feshedildiğini, davacının işverence defalarca uyarılmasına rağmen işbaşı yapmadığını, yapmakla görevli bulunduğu görevleri ısrarla yerine getirmediğini, bu davranışını da devam ettirerek iş kanununun aradığı ısrar unsurunu da yerine getirdiğini, şirketçe davacının iş koşullarında davacı tarafından iddia edildiği şekilde esaslı değişiklik olarak nitelendirilebilecek herhangi bir değişiklik yapılmadığını, işyerinde davacı tarafından yapılmakta olan söz konusu işlerin birbirinin tamamlayıcısı nitelikte işler olduğunu, şirketçe söz konusu operasyonun yönetim hakkının kullanımı kapsamında iş gücü verimini artırmak için insan gücü ve makine kullanımı arasında bir denge sağlamak amacıyla yaptırıldığını savunmuştur.
              C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
              Mahkemece, davacının iş sözleşmesinin hatırlatıldığı halde yapmakla ödevli olduğu görevlerini yapmadığı için haklı nedenle değil, iş veriminin düşmesi üzerine geçerli nedenle feshedilebileceği, bu durumda da ihbar ve kıdem tazminatı alacaklısı olacağı kanaatiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
              D) Temyiz:
              Karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
              E) Gerekçe:
              Feshin haklı olup olmadığı uyuşmazlık konusu olup, işveren davacı işçinin hatırlatıldığı halde görevini yapmamakta ısrar ettiği gerekçesi ile iş sözleşmesinin sona erdirildiğini savunmakta, işçi ise iş tanımının işverence aleyhe olarak değiştirildiğini ve yeni işler verildiğini, bunun yerine getirilmemesi nedeniyle iş akdinin feshedildiğini iddia etmiştir.
  Mahkemece işverenin keşif talebinde bulunduğu da dikkate alınarak işyerinde uzman bilirkişi aracılığıyla keşif yapılıp, davacının görev tanımına göre yaptığı işin niteliği, daha sonra işverence yeni görev verilip, çalışma koşullarının ağırlaştırılıp ağırlaştırılmadığı ve yeni görev verildiğinin tespiti halinde işçinin verilen görevi yerine getirip getirmemekte haklı bir nedene dayanıp dayanmadığı saptanarak, işverence haklı fesih savunmasının buna göre değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ile feshin geçerli nedene dayandığı sonucuna varılıp yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
              F) Sonuç:
              Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 06.02.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ