• İŞÇİNİN YAPMAKLA GÖREVLİ OLDUĞU İŞLERİ YAPMASI KONUSUNDA UYARILMAMASI

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2010/41168
  2013/3583
  30.01.2013
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İş. K/17
  1475 S. İş. K/14
     
  • İŞÇİNİN YAPMAKLA GÖREVLİ OLDUĞU İŞLERİ YAPMASI KONUSUNDA UYARILMAMASI
  • SAVUNMA ALMAMA
  • HAKSIZ FESİH
  • KIDEM İHBAR TAZMİNATININ ÖDENMESİNİN GEREKMESİ
  •  
   
  ÖZETİ Dosya kapsamında yapılan incelemede iş veren tarafından davacının yapmakla  görevli olduğu işleri yapmak hususunda uyarılmadığı, savunmasının alınmadığı, ayrıca davalı tarafça ileri sürülen  diğer fesih sebeplerinin  kanıtlanmadığı anlaşılmakla davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü yerine reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir
  .
   
               

             
  DAVA                                   : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, bayram ve genel tatil ücreti ile ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
                                        Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
                                         Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca  temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi P.Armağan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

              A) Davacı İsteminin Özeti:
              Davacı, iş sözleşmesinin işverence feshedildiğini ileri sürerek,  kıdem, ihbar  tazminatları ile izin, fazla çalışma ücreti ,bayram ve genel tatil ücreti  ücret alacaklarını istemiştir.
              B) Davalı Cevabının Özeti:
              Davalı, davanın reddini istemiştir.
              C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
              Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının iş sözleşmesini fesihte haklı olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
              D) Temyiz:
              Kararı taraflar temyiz etmiştir.
              E) Gerekçe:
              1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının  tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
              2- Davalı, davacının iş akdinin davacının işyerinde yapmakla görevli olduğu işlerden bulaşıkları ihtara rağmen süresinde yıkamayıp, biriktirerek sabaha bıraktığı, davacının iş saatleri içerisinde internette chat yapmaması konusunda uyarılmamasına rağmen, uyarılara aldırmayıp internette chat yapmaya devam etmesi, bazı dava dosyalarının avukatlarca istenmesine rağmen davacının bu dosyaları bulamadığını söyleyerek asli görevden kaçınması, iki adet dava dosyasının kendisinden istenmesi üzerine “daha öğlen çıkartmıştım, yine neden istiyorsun” diyerek iş verene cevap verdiği, iş verenin “yasal işlem yaparım” demesi üzerine de davacının işten mesai bitmeden 17.10'da kimseye de haber vermeden ayrılması ve nihayet 06/11/2009  tarihinde davacıya büronun ihtiyaçları için verilen avanstan kapatılmayan 225,00 TL'nin belgelerinin istenmesi üzerine, davacının bu parayı sarf ettiğini, ancak belgesinin olmadığını beyan etmesi üzerine hakkında yaptığı olumsuz davranışlarla ilgili olarak tutanaklar tutulmasından sonra iş akdinin İş kanununun 25 /II ,e,h bentleri gereğince haklı sebeple feshedildiğini savunmuştur.

               Dosya kapsamında yapılan incelemede iş veren tarafından davacının yapmakla  görevli olduğu işleri yapmak hususunda uyarılmadığı, savunmasının alınmadığı, ayrıca davalı tarafça ileri sürülen  diğer fesih sebeplerinin  kanıtlanmadığı anlaşılmakla davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü yerine reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
              F) Sonuç:
              Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 30.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ